Медицински университет - Пловдив
Информационен бюлетин "Научни трудове на МУ - Пловдив"