НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Гастроентерология

- 1 -

37782-Гастроентерология 

Влахова, Маргарита

   Остро кървене от горния гастроинтестинален тракт - поглед на гастроентеролога / Маргарита Влахова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-756-257-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18059

Хематология

- 2 -

37778 

Горанова-Маринова, Веселина и др.

   Болести на леките вериги и моноклоналните имуноглобулини / Веселина Горанова-Маринова, Стефан Горанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 403 с.

   Дарение от доц. Горанова-Маринова, В.

   ISBN 978-619-237-055-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18055

Гериатрия

Дерматология. Венерология

- 3 -

37784 

Дерматология и венерология  : Учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Соня Марина, Валентина Брощилова, Женя Димитрова, Филка Георгиева, Цвета Калинова и др. ; Ред. Соня Марина . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 192 с.

   

   ISBN 978-619-221-233-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18065

Диагностика

Рентгенова диагностика

- 4 -

37781 

Тоцев, Н. и др.

   Техника на рентгенографското изследване - протоколи за рентгенови лаборанти : Учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност "Рентгенов лаборант", работещи лаборанти и специализанти по образна диагностика / Н. Тоцев, Н. Михайлова, С. Габърска . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 226 с.

   

   ISBN 978-954-756-256-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18058

Доказателствена медицина

Езикознание

- 5 -

37777 

Желязкова, Димитрия

   Езиковата култура на българина - тестове и правила : Есета. Тестове с речник. Правила / Димитрия Желязкова . - 2. доп. изд. . - Пловдив : МАКРОС, 2020 . - 104 с.

   Дарение от Д. Желязкова

   ISBN 978-619-90629-4-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18026

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 6 -

37786 

България : Анализ на здравната система 2018  / Антония Димова, Мария Рохова, Стефка Коева, Елка Атанасова, Любомира Коева-Димитрова и др. . - Варна : МУ - Варна, 2019 . - 252 с. . -  (Здравни системи в преход)

   

   ISBN 978-619-221-210-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18069

- 7 -

37779 

Камбурова, Мариела

   Семейно здраве / Мариела Камбурова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 153 с.

   

   ISBN 978-954-756-255-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18056

Имунология. Алергология

- 8 -

37778 

Горанова-Маринова, Веселина и др.

   Болести на леките вериги и моноклоналните имуноглобулини / Веселина Горанова-Маринова, Стефан Горанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 403 с.

   Дарение от доц. Горанова-Маринова, В.

   ISBN 978-619-237-055-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18055

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 9 -

II 15723-Инфекциозни болести 

Ганчева, Галя Иванова

   Прогнозиране при лептоспироза - етиология, патогенеза, клинико-лабораторни и терапевтични аспекти : Монография / Галя Иванова Ганчева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 258 с.

   

   ISBN 978-954-756-247-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18060

Микробиология

Наука. Образование

Неврология

- 10 -

II 14974 

Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие  : Сборник доклади, 6-8 март 2020 г., хотел "АКВА", Варна . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-221-285-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18071

Обща медицина

Онкология

- 11 -

Д 600 

Попов, Веселин Георгиев

   Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Веселин Георгиев Попов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 155 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 18072

- 12 -

37787 

Попов, Веселин Георгиев

   Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия : Автореферат / Веселин Георгиев Попов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 51 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 18074

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

- 13 -

37783-Офталмология 

Очни болести  : Учебник за студенти / Бинна Ненчева, Валери Шехеров, Весела Иванчева, Димитър Групчев, Добрин Бояджиев и др. ; Ред. Христина Групчева . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 352 с.

   

   ISBN 978-619-221-279-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18064

Патология

Патологична анатомия

- 14 -

37788 

Колева-Иванова, Мария Стоянова

   Еозинофилна метаплазия в простатния епител : обща характеристика, морфология, морфогенеза : Автореферат / Мария Стоянова Колева-Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 18075

- 15 -

Д 601 

Колева-Иванова, Мария Стоянова

   Еозинофилна метаплазия в простатния епител : обща характеристика, морфология, морфогенеза : Дисертационен труд за образователна и научна степен "Доктор" / Мария Стоянова Колева-Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 165 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 18076

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

- 16 -

37780 

Вачева, Данелина и др.

   Лечебен, козметичен и апаратен масаж / Данелина Вачева, Хрета Аспарухова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 264 с.

   

   ISBN 978-954-756-253-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18057

Физиология

Хигиена. Екомедицина

- 17 -

37785 

Hygiene and ecology - test collection  : For medical students / Teodora Dimitrova, Ruzha Pancheva, Darina Naydenova, Rositsa Chamova, Panayot Nikolov et al. . - Varna : MU - Varna, 2020 . - 104 p.

   

   ISBN 978-619-221-300-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18067

Химия. Биохимия

Хирургия

- 18 -

37782-Гастроентерология 

Влахова, Маргарита

   Остро кървене от горния гастроинтестинален тракт - поглед на гастроентеролога / Маргарита Влахова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2020 . - 256 с.

   

   ISBN 978-954-756-257-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 18059


 Индекс по АВТОРИ

Chamova, Rositsa 17 
Dimitrova, Teodora 17 
Naydenova, Darina 17 
Nikolov, Panayot 17 
Pancheva, Ruzha 17 
Аспарухова, Хрета 16 
Атанасова, Елка 6 
Бояджиев, Добрин 13 
Брощилова, Валентина 3 
Вачева, Данелина 16 
Влахова, Маргарита 1 18 
Габърска, С. 4 
Ганчева, Галя Иванова 9 
Георгиева, Филка 3 
Горанов, Стефан 2 8 
Горанова-Маринова, Веселина 2 8 
Групчев, Димитър 13 
Групчева, Христина 13 
Димитрова, Женя 3 
Димова, Антония 6 
Желязкова, Димитрия 5 
Иванчева, Весела 13 
Калинова, Цвета 3 
Камбурова, Мариела 7 
Коева, Стефка 6 
Коева-Димитрова, Любомира 6 
Колева-Иванова, Мария Стоянова 14 15 
Марина, Соня 3 
Михайлова, Н. 4 
Ненчева, Бинна 13 
Попов, Веселин Георгиев 11 12 
Рохова, Мария 6 
Тоцев, Н. 4 
Шехеров, Валери 13