НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

37762 

Чалова-Златанова, Красимира Ивайлова

   Предиктивна стойност на плацентарни фактори и доплер на маточни артерии за развитието на прееклампсия : Автореферат / Красимира Ивайлова Чалова-Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 39 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17801

- 2 -

Д 596 

Чалова-Златанова, Красимира Ивайлова

   Предиктивна стойност на плацентарни фактори и доплер на маточни артерии за развитието на прееклампсия : [Дисертация] / Красимира Ивайлова Чалова-Златанова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 130 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17802

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Пулмология. Фтизиатрия

- 3 -

37757, 37757-Болести на дихателната система 

Гагов, Емилиян Илиев

   Компютър томографска виртуална бронхоскопия / Емилиян Илиев Гагов ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 126 с.

   

   ISBN 978-619-189-149-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17779

Хематология

- 4 -

37753 

Георгиев, Пенчо Георгиев

   Ефект на хелатиращата терапия върху желязното свръхнатоварване, чернодробната и сърдечна дисфункции при възрастни пациенти с трънсфузионно зависима в-таласемия : Автореферат / Пенчо Георгиев Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 57 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17741

- 5 -

Д 593 

Георгиев, Пенчо Георгиев

   Ефект на хелатиращата терапия върху желязното свръхнатоварване, чернодробната и сърдечна дисфункции при възрастни пациенти с трънсфузионно зависима в-таласемия : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пенчо Георгиев Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 136 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17742

- 6 -

37763 

Гръкланов, Васко

   Серумни нива на витамин Д при пациенти с неходжкинови лимфоми : Автореферат / Васко Гръкланов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 58 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17803

- 7 -

Д 597 

Гръкланов, Васко

   Серумни нива на витамин Д при пациенти с неходжкинови лимфоми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Васко Гръкланов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 167 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17804

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

Образна диагностика

- 8 -

II 15716-Диагностика 

Брайтензеер, М. и др.

   Учебник по клинична образна диагностика / М. Брайтензеер, П. Покийзер, Г. Лехнер ; Ред. Боян Балев, Галина Кирова . - Варна : МУ - Варна, 2020 . - 576 с.

   

   ISBN 978-619-221-262-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17890

КАТ

- 9 -

37757, 37757-Болести на дихателната система 

Гагов, Емилиян Илиев

   Компютър томографска виртуална бронхоскопия / Емилиян Илиев Гагов ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : Лакс Бук, 2020 . - 126 с.

   

   ISBN 978-619-189-149-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17779

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 10 -

Д 591 

Буркерт, Весела Георгиева

   Проучване на значимостта на комуникативните умения в денталната практика : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Весела Георгиева Буркерт . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 233 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17734

- 11 -

37751 

Буркерт, Весела Георгиева

   Проучване на значимостта на комуникативните умения в денталната практика : Автореферат / Весела Георгиева Буркерт . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 55 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17736

Имунология. Алергология

- 12 -

37768, 37768-Вътрешни болести 

Дерменджиев, Светлан Михов и др.

   Сборник с тестове по клинична алергология / Светлан Михов Дерменджиев, Петя Христова Илкова-Хараламбова, Михаил Светозаров Мазнев, Николета Ангелова Димитрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 76 с.

   

   ISBN 978-619-237-066-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17891

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 13 -

37764, 37764-Инфекциозни болести 

Ватев, Николай Тодоров и др.

   Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, за медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти и инспектори по обществено здраве / Николай Тодоров Ватев, Ани Кеворк Кеворкян, Йорданка Димитрова Стоилова ; Ред. Йорданка Стоилова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2019 . - 172 с.

   

   ISBN 978-954-9666-71-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17817

Микробиология

Наука. Образование

Неврология

- 14 -

37755, 37755-Неврология 

Миланов, Иван

   Болка / Иван Миланов . - 2. прераб. изд. . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 560 с.

   

   ISBN 978-619-241-095-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17777

- 15 -

37760, 37760-Неврология 

Миланов, Иван

   Хиперкинетични двигателни нарушения / Иван Миланов . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-449-000-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17796

Обща медицина

- 16 -

Д 595 

Стефанов, Янко Георгиев

   Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти - анализ на хоспитализирани болни за 10-годишен период : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Янко Георгиев Стефанов . - Варна : МУ "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна, 2019 . - 170 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17747

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

- 17 -

37759-Офталмология 

Рефрактивна хирургия на окото  / Тошо Митов, Даниела Митова, Жени Борисова, Петрана Стойчева, Мартин Литев ; Ред. Тошо Митов . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 428 с.

   

   ISBN 978-619-241-035-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17794

- 18 -

37752 

Ставрев, Владимир Николов

   Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта : Автореферат / Владимир Николов Ставрев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 58 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17738

- 19 -

Д 592 

Ставрев, Владимир Николов

   Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Владимир Николов Ставрев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 185 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17739

Патология

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

- 20 -

C II 2351-Дентална медицина 

Ahmad, Irfan et al.

   3D printing in dentistry 2019/2020 / Irfan Ahmad, Fahad Al-Harbi . - London : Quintessence Publishing, 2019 . - 242 p.

   

   ISBN 978-1-78698-026-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17805

- 21 -

37761-Дентална медицина 

Василева, Радостина

   Цветоопределяне в денталната медицина / Радостина Василева . - Варна : СТЕНО, 2019 . - 166 с.

   

   ISBN 978-619-241-059-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17798

Протетична дентална медицина

- 22 -

37767 

Материалознание за стоматолози  : Тестове / Христо Кисов, Добромира Шопова, Светлин Александров, Стефан Златев, Живко Георгиев и др. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2020 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-07-4916-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17889

Детска дентална медицина

- 23 -

C 3621 

Нихтянова-Гарфалска, Таня Иванова

   Зъбна ерозия в детска възраст : Автореферат / Таня Иванова Нихтянова-Гарфалска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 48 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17799

- 24 -

С Д 94 

Нихтянова-Гарфалска, Таня Иванова

   Зъбна ерозия в детска възраст : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таня Иванова Нихтянова-Гарфалска . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 252 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17800

Орална и лицево-челюстна хирургия

- 25 -

С Д 93 

Иванова, Василена Василева

   Предимплантно запазване на постекстракционната алвеола - клинични, рентгенологични и хистоморфологични изследвания : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Василена Василева Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 253 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17733

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

- 26 -

37754 

Пенков, Димитър Георгиев

   Технологични проучвания на екстракти от листа на Betula pendula и изследване на тяхната биологична активност : Автореферат / Димитър Георгиев Пенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 17743

- 27 -

Д 594 

Пенков, Димитър Георгиев

   Технологични проучвания на екстракти от листа на Betula pendula и изследване на тяхната биологична активност : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Пенков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2020 . - 160 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 17744

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

Хирургия

- 28 -

37756, 37756-ССХ 

Вълков, Веселин

   Интервенционално лечение на дегенеративната аортна стеноза - транскатетърно имплантиране на аортна клапа / Веселин Вълков . - Варна : СТЕНО, 2018 . - 248 с.

   

   ISBN 978-954-449-981-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17778

- 29 -

37758-Хирургия 

Негативно налягане в хирургичната практика  : Индикации и техники / Венцислав Мутафчийски, Владимир Василев, Кириен Кьосев, Георги Попиванов . - София : ВМА, 2019 . - 421 с.

   

   ISBN 978-619-7196-55-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 17792


 Индекс по АВТОРИ

Ahmad, Irfan 20 
Al-Harbi, Fahad 20 
Александров, Светлин 22 
Балев, Боян 8 
Борисова, Жени 17 
Брайтензеер, М. 8 
Буркерт, Весела Георгиева 10 11 
Василев, Владимир 29 
Василева, Радостина 21 
Ватев, Николай Тодоров 13 
Велкова, Кичка 3 9 
Вълков, Веселин 28 
Гагов, Емилиян Илиев 3 9 
Георгиев, Живко 22 
Георгиев, Пенчо Георгиев 4 5 
Гръкланов, Васко 6 7 
Дерменджиев, Светлан Михов 12 
Димитрова, Николета Ангелова 12 
Златев, Стефан 22 
Иванова, Василена Василева 25 
Илкова-Хараламбова, Петя Христова 12 
Кеворкян, Ани Кеворк 13 
Кирова, Галина 8 
Кисов, Христо 22 
Кьосев, Кириен 29 
Лехнер, Г. 8 
Литев, Мартин 17 
Мазнев, Михаил Светозаров 12 
Миланов, Иван 14 15 
Митов, Тошо 17 
Митова, Даниела 17 
Мутафчийски, Венцислав 29 
Нихтянова-Гарфалска, Таня Иванова 23 24 
Пенков, Димитър Георгиев 26 27 
Покийзер, П. 8 
Попиванов, Георги 29 
Ставрев, Владимир Николов 18 19 
Стефанов, Янко Георгиев 16 
Стоилова, Йорданка 13 
Стоилова, Йорданка Димитрова 13 
Стойчева, Петрана 17 
Чалова-Златанова, Красимира Ивайлова 1 2 
Шопова, Добромира 22