НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 1 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15674

- 2 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15675

- 3 -

37622, 37622-Анатомия 

Делчев, С. и др.

   Фотографски атлас по анатомия : За студенти по медицина и дентална медицина / С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова ; Ред. С. Сивков . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 480 с.

   Двуезично издание

   ISBN 978-619-189-133-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15647

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Кардиология

- 4 -

37621, 37621-АРИТ, 37621-Орална хирургия 

Даскалов, Христо и др.

   Хипертония и местно обезболяване в денталната практика / Христо Даскалов, Людмила Владимирова-Китова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 126 с.

   

   ISBN 978-619-189-132-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15646

- 5 -

37620, 37620-Болести на ССС, 37620-Вътрешни болести 

Николов, Петър Ф.

   Ендотелна дисфункция и коронарна болест / Петър Ф. Николов . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 238 с.

   

   ISBN 978-619-189-135-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15643

Гериатрия

Дерматология. Венерология

- 6 -

Д 574 

Добрев, Христо Петров

   Стойност на неинвазивните биоинженерни изследвания на човешката кожа in vivo : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Христо Петров Добрев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15681

- 7 -

37636 

Добрев, Христо Петров

   Стойност на неинвазивните биоинженерни изследвания на човешката кожа in vivo : Автореферат / Христо Петров Добрев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 72 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15682

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 8 -

37626 

Димитров, Иво Анастасов и др.

   Особености на комуникацията в медицинските колективи / Иво Анастасов Димитров, Петър Христов Петров . - Пловдив : Нац. съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ, 2019 . - 220 с.

   

   ISBN 978-619-91221-9-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15653

- 9 -

37632 

Кирева, Левена

   Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика : Автореферат / Левена Кирева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15673

- 10 -

37631 

Лалова, Валентина Владимирова

   Оптимизиране дейността на медицинските сестри в интензивното отделение, чрез протоколи за здравни грижи и оценка на ефективността от тях : Автореферат / Валентина Владимирова Лалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 68 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15672

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 11 -

37624, 37624-Инфекциозни болести 

Епидемиология на инфекциозните болести  : Учебник за студенти по медицина и специализиращи лекари / Нели Рибарова, Йорданка Стоилова, Николина Вълканова, Ирена Младенова-Христова, Йорданка Митова-Минева ; Ред. Нели Рибарова . - 2. изд. . - София : Симелпрес, 2017 . - 447 с.

   

   ISBN 978-619-183-049-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15649

Микробиология

Наука. Образование

- 12 -

A 3356

Sixth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference "Pharmaceutical education - knowledge transfer to practice "  : Book of abstracts, October 25-24, 2019, Varna, Bulgaria /  Ред. Diana Ivanova . - Varna : MU - Varna, 2019 . - 52 p. . -  (Scripta Scientifica Pharmaceutica ; v. 6, s. 1)

   

  

Сист. No: 15575

- 13 -

II 14938 

Костянев, Стефан

   Китарни импресии : Нотно издание с пиеси от албумите "Музика извира" и "Супернова" на Стефан Костянев / Стефан Костянев ; Състав. Веселин Койчев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 147 с.

   ISMN 979-0-707670-28-6 Дарение от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев

 корица | съдържание 

Сист. No: 15680

Неврология

- 14 -

A 3218

[Осемнадесети] XVIII Национален конгрес по неврология  : С международно участие, 16-19 май 2019 г., Хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 86 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 7)

   

 корица 

Сист. No: 15598

- 15 -

Д 571 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична и ЕЕГ ефективност на новите антиепилептични медикаменти при лечение на пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на науките" / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 294 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15608

- 16 -

37610 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична и ЕЕГ ефективност на новите антиепилептични медикаменти при лечение на пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия : Автореферат / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 59 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15609

- 17 -

A 3218

Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията  /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 27 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 1)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15587

- 18 -

A 3218

Национален консенсус за диагностика и лечение на остри и автоимунни енцефалити и вирус индуцирани енцефалопатии  . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 23 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 3)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15591

- 19 -

A 3218

Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на наследствените невромускулни заболявания  . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 36 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 2)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15590

- 20 -

A 3218

Национален консенсус за приложението на терапевтична плазмафереза при неврологичните заболявания  /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 11 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 4)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15595

Обща медицина

- 21 -

A 3218

Национален консенсус за диагностика, лечение и проследяване пациентите с туберозна склероза - комплекс в България  /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2019 . - 11 с. . -  (Българска неврология ; v. 20, s. 6)

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15597

- 22 -

37623, 37623-Обща медицина 

Спешни състояния в общата медицинска практика  : Т. 1- / Л. Д. Деспотова-Толева, М. Малинова, Ив. Янков, Т. Шмилев, Л. Зисова, Б. Чешмеджиева, Ил. Дойков, А. Банчев, Мл. Дойков, Ст. Вълканов, Д. Вучев, Г. Попова-Даскалова, Н. Йорданов, К. Велкова ; Ред. Л. Д. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2019-

   

   ISBN 978-619-189-114-6 

   Т. 1 . - 2019 . - 370 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15648

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Патологична анатомия

- 23 -

37630 

Сертева-Сариева, Деница Златкова

   Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза : Автореферат / Деница Златкова Сертева-Сариева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 64 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15670

- 24 -

Д 572 

Сертева-Сариева, Деница Златкова

   Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Деница Златкова Сертева-Сариева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 164 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15671

Педиатрия

- 25 -

 

Nelson essentials of pediatrics  . - 8th ed.

   

  

Сист. No: 15659

- 26 -

 

Nelson textbook of pediatrics  : In 2 v. . - 21th ed.

   

   V. 1

   

  

Сист. No: 15660

- 27 -

 

Nelson textbook of pediatrics  : In 2 v. . - 21th ed.

   

   V. 2

   

  

Сист. No: 15661

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

- 28 -

37621, 37621-АРИТ, 37621-Орална хирургия 

Даскалов, Христо и др.

   Хипертония и местно обезболяване в денталната практика / Христо Даскалов, Людмила Владимирова-Китова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2019 . - 126 с.

   

   ISBN 978-619-189-132-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15646

Оперативно зъболечение и ендодонтия

- 29 -

C 3612 

Георгиев, Костадин Георгиев

   Влияние на оралния биофилм върху композитните обтурации - експериментални и клинико-лабораторни изследвания : Автореферат / Костадин Георгиев Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 53 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15668

- 30 -

С Д 87 

Георгиев, Костадин Георгиев

   Влияние на оралния биофилм върху композитните обтурации - експериментални и клинико-лабораторни изследвания : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Костадин Георгиев Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 152 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15669

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

- 31 -

 

BRS Pharmacology (Board Reviev Series)

   

  

Сист. No: 15656

- 32 -

37625 

Pharmaceutical toxicology  : Safety sciences of drugs /  Ed. Gerard J. Mulder, Lennart Dencker . - London : Pharmaceutical Press, 2013 . - 257 p.

   

   ISBN 978-0-85369-593-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15650

- 33 -

37633 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Автореферат / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 63 с.

   

 пълен текст 

Сист. No: 15674

- 34 -

Д 573 

Даскалова, Елена Петрова

   Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на Arpnia melanocarpa - морфологични аспекти : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Елена Петрова Даскалова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2019 . - 134 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15675

Фармация

- 35 -

II 14935 

Allen, Loyd V.

   The art, science, and technology of pharmaceutical compounding / Loyd V. Allen . - 5th ed. . - Washington : American Pharmacists Association, 2016 . - 699 p.

   

   ISBN 978-1-58212-263-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15651

- 36 -

 

Ansel`s Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Del...

   

  

Сист. No: 15654

- 37 -

 

Aulton`s pharmaceutics  : The design and manufacture of medicines

   

  

Сист. No: 15655

- 38 -

II 14936 

Mahato, Ram I. et al.

   Pharmaceutical dosage forms and drug delivery / Ram I. Mahato, Ajit S. Narang . - Boca Raton : CRC Press, 2018 . - 690 p.

   

   ISBN 978-1-4822-5362-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15667

- 39 -

 

Pharmaceutical compounding and dispensing

   

  

Сист. No: 15662

- 40 -

 

Physical chemistry for the life sciences

   

  

Сист. No: 15663

- 41 -

A 3356

Sixth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference "Pharmaceutical education - knowledge transfer to practice "  : Book of abstracts, October 25-24, 2019, Varna, Bulgaria /  Ред. Diana Ivanova . - Varna : MU - Varna, 2019 . - 52 p. . -  (Scripta Scientifica Pharmaceutica ; v. 6, s. 1)

   

  

Сист. No: 15575

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

- 42 -

A 3212

Консенсус за диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа  /  Ред. Ив. Чавдаров . - София : Прима принт ЕООД, 2019 . - 24 с. . -  (Физикална медицина, рехабилитация, здраве ; v. 18, бр1/2)

   

  

Сист. No: 15652

Физиология

Хигиена. Екомедицина

- 43 -

37640, 37640-Хигиена. Екомедицина 

Врабчева, Тери

   Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините / Тери Врабчева . - София : НЦОЗА, 2019 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-8404-45-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15686

- 44 -

37637, 37637-Хигиена. Екомедицина 

Спасова, Зорница

   Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания / Зорница Спасова . - София : НЦОЗА, 2019 . - 40 с.

   

   ISBN 978-954-8404-44-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15683

- 45 -

37638, 37638-Хигиена. Екомедицина 

Спасова, Зорница

   Промените в климата заплаха за здравето на човека / Зорница Спасова . - 2. изд. . - София : НЦОЗА, 2017 . - 48 с.

   

   ISBN 978-954-7156-04-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15684

Химия. Биохимия

- 46 -

 

Biophysical chemistry

   

  

Сист. No: 15657

- 47 -

 

Essential organic chemistry

   

  

Сист. No: 15658

- 48 -

37629 

Logan, S. R.

   Physical chemistry for the biomedical sciences / S. R. Logan . - London : Taylor & Francis, 1998 . - 251 p.

   

   ISBN 978-0-7484-0710-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15666

- 49 -

37628 

Nahar, Lutfun et al.

   Chemistry for pharmacy students : General, organic and natural product chemistry / Lutfun Nahar, Satyajit Sarker . - 2nd ed. . - Chichester : Wiley, 2019 . - 514 p.

   

   ISBN 978-1-119-39443-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15665


 Индекс по АВТОРИ

Allen, Loyd V. 35 
Dencker, Lennart 32 
Ivanova, Diana 12 41 
Logan, S. R. 48 
Mahato, Ram I. 38 
Mulder, Gerard J. 32 
Nahar, Lutfun 49 
Narang, Ajit S. 38 
Sarker, Satyajit 49 
Банчев, А. 22 
Велкова, К. 22 
Витева, Екатерина Иванова 15 16 
Владимирова-Китова, Людмила 4 28 
Врабчева, Тери 43 
Вучев, Д. 22 
Вълканов, Ст. 22 
Вълканова, Николина 11 
Георгиев, Костадин Георгиев 29 30 
Даскалов, Христо 4 28 
Даскалова, Елена Петрова 1 2 33 34 
Делчев, С. 3 
Деспотова-Толева, Л. Д. 22 
Димитров, Иво Анастасов 8 
Добрев, Христо Петров 6 7 
Дойков, Ил. 22 
Дойков, Мл. 22 
Зисова, Л. 22 
Иванова, Р. 3 
Йорданов, Н. 22 
Кирева, Левена 9 
Койчев, Веселин 13 
Костянев, Стефан 13 
Лалова, Валентина Владимирова 10 
Малинова, М. 22 
Миланов, И. 14 17 18 19 20 21 
Митова-Минева, Йорданка 11 
Младенова-Христова, Ирена 11 
Николов, Петър Ф. 5 
Новаков, С. 3 
Петров, Петър Христов 8 
Попова-Даскалова, Г. 22 
Рибарова, Нели 11 
Сертева-Сариева, Деница Златкова 23 24 
Сивков, С. 3 
Спасова, Зорница 44 45 
Стоилова, Йорданка 11 
Чавдаров, Ив. 42 
Чешмеджиева, Б. 22 
Шмилев, Т. 22 
Янков, Ив. 22