НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 1 -

36916-Анатомия 

Sivkov, S. T. et al.

   MCQ`s in anatomy : A self-testing supplement to human anatomy : Locomotory & Central nervous system / S. T. Sivkov, S. S. Novakov . - Plovdiv : VAP publ., 2014 . - 232 p.

   

   ISBN 978-954-8326-51-3 

  

Сист. No: 12928

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 2 -

36914 

Раданова, Мария Атанасова

   Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит / Мария Атанасова Раданова . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7137-81-1 

 корица 

Сист. No: 12924

Вътрешни болести

- 3 -

36914 

Раданова, Мария Атанасова

   Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит / Мария Атанасова Раданова . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7137-81-1 

 корица 

Сист. No: 12924

Гериатрия

Дерматология. Венерология

Диагностика

- 4 -

Д 457 

Баймакова, Магдалена Петрова

   Неясно фебрилно състояние : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести" / Магдалена Петрова Баймакова . - София : ВМА, 2016 . - 158 с. + 1 CD

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12917

- 5 -

36912 

Баймакова, Магдалена Петрова

   Неясно фебрилно състояние : Автореферат / Магдалена Петрова Баймакова . - София : ВМА, 2016 . - 58 с.

   

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12918

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 6 -

II 14705 

Винарова, Ж. и др.

   Здравната информация като социален регулатор / Ж. Винарова, П. Михова . - София : Заславский издательский дом, 2012 . - 316 с.

   

   ISBN 978-954-09-0726-0 

 корица 

Сист. No: 12920

- 7 -

II 14706, II 14706-Социална медицина 

Винарова, Живка

   Информационната парадигма в здравеопазването : Учебник / Живка Винарова . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 312 с.

   

   ISBN 978-954-09-1004-8 

 корица 

Сист. No: 12921

- 8 -

Д 458 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 12932

- 9 -

36917 

Левтерова, Боряна Ангелова

   Измерване на качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2 като компонент в управление на хроничното заболяване : Автореферат / Боряна Ангелова Левтерова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 50 с.

   

 корица 

Сист. No: 12933

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 10 -

36913-Инфекциозни болести 

Hospital infection prevention  : Principles and practices /  Ed. Chand Wattal, Nancy Khardori . - New Delhi : Springer, 2014 . - 177 p.

   

   ISBN 978-81-322-1607-0 

 корица 

Сист. No: 12922

Микробиология

- 11 -

II 14707-Микробиология 

Jawetz, Melnick and Adelberg`s medical microbiology  . - 27th ed. . - New York : McGraw - Hill, 2016 . - 851 p.

   

   ISBN 9780-0-71-82498-9 

 корица 

Сист. No: 12923

Наука. Образование

- 12 -

CD 94

International Scientific-Practical Conference Food, Technologies and Health  : Proceedings, 20th November 2015, Plovdiv /  Ред. Pavlina Paraskova . - Plovdiv . - 386 с. . -  (International Scientific-Practical Confence Food, Technologies and Health ; CD)

   

  

Сист. No: 12943

- 13 -

29615 

Автоматизирани информационни системи в здравеопазването  /  Ред. Алекси Вълчев, Борис Михов . - София : Медицина и физкултура, 1987 . - 160 с.

   

  

Сист. No: 12929

- 14 -

II 14704 

Бауер, Гертрауд и др.

   Готварство (Организация и функциониране на кухнята) / Гертрауд Бауер, Курт Бауер, Едуард Митие . - София : Дионис, 2005 . - 320 с.

   

   ISBN 954-8496-61-5 

 корица 

Сист. No: 12919

Неврология

- 15 -

A 3218

[Четиринадесети] XIV-ти Национален конгрес по неврология  : С международно участие, 7-10 май 2015, Златни пясъци /  Ред. И. Миланов . - София, 2015 . - 115 с. . -  (Българска неврология ; v. 16, 1, s. 1)

   

  

Сист. No: 12942

- 16 -

36915 

Motor neuron disease in adults  /  Ed. Mark B. Bromberg . - Oxford : Oxford University Press, 2015 . - 336 p.

   

   ISBN 978-0-19-978311-3 

 корица 

Сист. No: 12927

- 17 -

A 3218

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа  : Консенсус - преработен и допълнен /  Ред. В. Божинова . - София, 2014 . - 267 с. . -  (Българска неврология ; v. 15, 3, s.1)

   

  

Сист. No: 12941

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

- 18 -

Д 460 

Генкова-Янева, Нели Добрева

   Роля на нивата на азотния оксид в издишвания въздух за диагнозата на някои белодробни заболявания във възрастта 5 - 18 години : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Нели Добрева Генкова-Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 159 с.

   

 корица 

Сист. No: 12936

- 19 -

36919 

Генкова-Янева, Нели Добрева

   Роля на нивата на азотния оксид в издишвания въздух за диагнозата на някои белодробни заболявания във възрастта 5 - 18 години : Автореферат / Нели Добрева Генкова-Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12937

- 20 -

A 3218

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа  : Консенсус - преработен и допълнен /  Ред. В. Божинова . - София, 2014 . - 267 с. . -  (Българска неврология ; v. 15, 3, s.1)

   

  

Сист. No: 12941

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

Радиология

Дентална медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

- 21 -

II 14708-Фармакология 

Valcheva-Kuzmanova, Stefka et al.

   Clinical pharmacology manual : For medical students / Stefka Valcheva-Kuzmanova, Maria Zhelyazkova-Savova . - Varna : MU - Varna, 2016 . - 140 p.

   

   ISBN 978-619-7137-82-8 

 корица 

Сист. No: 12925

- 22 -

II 14709-Фармакология 

Вълчева-Кузманова, Стефка и др.

   Ръководство за упражнения по фармакология : За студенти по медицина / Стефка Вълчева-Кузманова, Мария Желязкова-Савова . - Варна : МУ - Варна, 2016 . - 152 с.

   

   ISBN 978-619-7137-79-8 

 корица 

Сист. No: 12926

- 23 -

Д 459 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 100 с.

   

 корица 

Сист. No: 12934

- 24 -

36918 

Иванова, Станислава Димитрова

   Фармакоаналитичен контрол на хранителни добавки с андрогенно действие : Автореферат / Станислава Димитрова Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 37 с.

   

 корица 

Сист. No: 12935

Фармация

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

Химия. Биохимия

Хирургия

- 25 -

Д 461 

Петков, Атанас Петков

   Минилапарохолецистектомия, възможна алтернатива на лапароскопската и конвенционалната холецистектомия. Предимства и недостатъци : Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Атанас Петков Петков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 148 с.

   

 корица 

Сист. No: 12938

- 26 -

36920 

Петков, Атанас Петков

   Минилапарохолецистектомия, възможна алтернатива на лапароскопската и конвенционалната холецистектомия. Предимства и недостатъци : Автореферат / Атанас Петков Петков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 63 с.

   

 корица 

Сист. No: 12939


 Индекс по АВТОРИ

Bromberg, Mark B. 16 
Khardori, Nancy 10 
Novakov, S. S. 1 
Paraskova, Pavlina 12 
Sivkov, S. T. 1 
Valcheva-Kuzmanova, Stefka 21 
Wattal, Chand 10 
Zhelyazkova-Savova, Maria 21 
Баймакова, Магдалена Петрова 4 5 
Бауер, Гертрауд 14 
Бауер, Курт 14 
Божинова, В. 17 20 
Винарова, Ж. 6 
Винарова, Живка 7 
Вълчев, Алекси 13 
Вълчева-Кузманова, Стефка 22 
Генкова-Янева, Нели Добрева 18 19 
Желязкова-Савова, Мария 22 
Иванова, Станислава Димитрова 23 24 
Левтерова, Боряна Ангелова 8 9 
Миланов, И. 15 
Митие, Едуард 14 
Михов, Борис 13 
Михова, П. 6 
Петков, Атанас Петков 25 26 
Раданова, Мария Атанасова 2 3