НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

- 1 -

A 575

[Осемнадесета] XVIII Национална гинекологична конференция  : Боровец, 19-21.03.2015 /  Ред. Ст. Иванов . - София : Българско дружество по акушерство и гинекология, 2015 . - 48 с. . -  (Акушерство и гинекология ; v. 54, s.1, ч. 1)

   

  

Сист. No: 12625

- 2 -

A 575

[Осемнадесета] XVIII Национална гинекологична конференция  : Боровец, 19-21.03.2015 /  Ред. Ст. Иванов . - София : Българско дружество по акушерство и гинекология, 2015 . - 36 с. . -  (Акушерство и гинекология ; v. 54, s. 1, ч. 2)

   

  

Сист. No: 12626

- 3 -

A 575

[Тридесетичетвърта] XXXIV Национална акушерска конференция, XII Национална конференция на акушерките  : Х. "Роял Парк", Елените, 18-20.06.2015 /  Ред. Ст. Иванов . - София : Българско дружество по акушерство и гинекология, 2015 . - 60 с. . -  (Акушерство и гинекология ; v. 54, s. 2, ч. 1)

   

  

Сист. No: 12627

- 4 -

A 575

[Тридесетичетвърта] XXXIV Национална акушерска конференция, XII Национална конференция на акушерките  : Х. "Роял Парк", Елените, 18-20.06.2015 /  Ред. Ст. Иванов . - София : Българско дружество по акушерство и гинекология, 2015 . - 565 с. . -  (Акушерство и гинекология ; v. 54, s. 2, ч. 2)

   

  

Сист. No: 12628

- 5 -

A 575

[Тридесетичетвърта] XXXIV Национална акушерска конференция, XII Национална конференция на акушерките

   [Тридесет и четвърта] XXXIV Национална акушерска конференция, XII Национална конференция на акушерките : Х. "Роял Парк", Елените, 18-20.06.2015 /  Ред. Ст. Иванов . - София : Българско дружество по акушерство и гинекология, 2015 . - 52 с. . -  (Акушерство и гинекология ; v. 54, s. 2, ч. 3)

   

  

Сист. No: 12629

- 6 -

Д 448 

Атанасова-Еленкова, Мария Гичева

   Водене на епидурално обезболено раждане : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Гичева Атанасова-Еленкова . - София : МУ - София, 2014 . - 181 с.

   

 корица 

Сист. No: 12811

- 7 -

A 607

Неоплазми на долен генитален тракт  : Резюмета от 19-та национална конференция по онкогинекология, х-л "Хисор", 15-18 октомври 2015 . - София, 2015 . - 68 с. . -  (Онкология ; 3)

   

  

Сист. No: 12728

- 8 -

36701 

Парахулева, Николета

   Диагностична надеждност на анти-мюлеров хормон при синдрома на поликистозни яйчници : Автореферат / Николета Парахулева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 45 с.

   

 корица 

Сист. No: 12456

- 9 -

Д 449 

Томов, Славчо Томов

   Клинично значение и място на лапароскопската хистеректомия в съвременната гинекологична хирургия : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на науките" / Славчо Томов Томов . - Плевен : МУ - Плевен, 2012 . - 210 с.

   

 корица 

Сист. No: 12812

- 10 -

36716, 36716-Онкология 

Чернев, Георги и др.

   Злокачествени тумори на вулвата / Георги Чернев, Анастасия Чокоева, Уве Волина . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-189-010-1 

 корица 

Сист. No: 12486

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

- 11 -

36792, 36792-Анатомия 

Vankova, M.

   Vankov`s anatomy : Central nervous system / M. Vankova . - 2nd ed. . - Varna : STENO, 2015 . - 148 p.

   

   ISBN 978-954-449-782-8 

 корица 

Сист. No: 12667

- 12 -

36866, 36866-Анатомия, 36866-Неврохирургия 

Атлас на мозъка  / Christo Zhelyazkov, Ivo Kehayov, Rositza Ivanova, Denis Milkov, Tanya Kitova, Tzenka Karamanlieva, Angel Tenev, Kristina Kilova ; Ред. Borislav Kitov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2016 . - 175 p.

   

   ISBN 978-619-189-028-6 

 корица 

Сист. No: 12806

- 13 -

Д 410 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 157 с.

   

 корица 

Сист. No: 12445

- 14 -

36697 

Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа

   Дерматоглифични характеристики при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I като белези на дисонтогенезата : Автореферат / Ферихан Мустафа Ахмед-Попова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 12446

- 15 -

36820, 36820-Анатомия, 36820-Ендокринология 

Балтаджиев, Атанас Георгиев

   Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2 / Атанас Георгиев Балтаджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 190 с.

   

   ISBN 978-619-7085-26-6 

 корица 

Сист. No: 12711

- 16 -

36791, 36791-Анатомия 

Балтаджиев, Георги и др.

   Анатомия на човека : Учебник за специалностите в Медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 272 с.

   

   ISBN 978-619-189-022-4 

 корица 

Сист. No: 12664

- 17 -

36853 

Грозлекова, Лилия Симеонова

   Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията - експериментално проучване : Автореферат / Лилия Симеонова Грозлекова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

 корица 

Сист. No: 12791

- 18 -

II 14666, II 14666-Анатомия, II 14666-натомия 

Овчаров, Вл. и др.

   Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Вл. Овчаров, В. Ванков . - 13. изд. . - София : АРСО, 2016 . - 944 с.

   

   ISBN 978-619-197-012-4 

 корица 

Сист. No: 12665

- 19 -

II 14668, II 14668-Анатомия, II 14668-Хистология и ембриология 

Овчаров, Вл. и др.

   Цитология, обща хистология, обща ембриология / Вл. Овчаров, Цв. Такева . - 7. прераб. изд. . - София : АРСО, 2015 . - 227 с.

   

   ISBN 978-619-197-001-8 

 корица 

Сист. No: 12671

- 20 -

Д 411 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 12447

- 21 -

36698 

Пенкова, Надя Иванова

   Диференциация на гастроинтестиналния тракт и ролята на ентероендокринните клетки : Автореферат / Надя Иванова Пенкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 12448

- 22 -

36830 

Сборник от тестови въпроси по "Анатомия и морфология на зъбите"  / И. Наков, П. Спасов, Ат. Ботев, Е. Тенев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-619-90164-9-7 

 корица 

Сист. No: 12732

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

- 23 -

Д 418 

Павлов, Георги Ангелов

   Сепсис - хранителна и метаболитна поддръжка : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Георги Ангелов Павлов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 191 с.

   

 корица 

Сист. No: 12463

- 24 -

36730 

Павлов, Георги Ангелов

   Сепсис - хранителна и метаболитна поддръжка : Автореферат / Георги Ангелов Павлов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 51 с.

   

 корица 

Сист. No: 12508

- 25 -

II 14682, II 14682-Анестезиология 

Теоретико-практическо ръководство по анестезиология и интензивно лечение  / Атанас Георгиев Темелков, Атанас Иванов Сабахов, Боряна Петрова Слънчева, Богдан Йорданов Младенов, Георги Стефанов Царянски и др ; Ред. Силви Георгиев . - София : АРСО, 2015 . - 202 с.

   

   ISBN 978-619-197-005-6 

 корица 

Сист. No: 12769

- 26 -

36764 

Терапевтична афреза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека  : Т. 1- / Пламен Кенаров, Анаяр Фернандо, Александър Александров, Албена Момчилова, Валерий Воинов и др . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014-

   

   Т. 1 . - 2014 . - 159 с.

   

   ISBN 978-954-07-3776-8 

 корица 

Сист. No: 12569

- 27 -

Д 422 

Чифлигаров, Костадин Георгиев

   Извънтелесни методи на очистване на организма при пациенти с автоимунни заболявания в интензивни отделения : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Костадин Георгиев Чифлигаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 189 с.

   

 корица 

Сист. No: 12505

- 28 -

36729 

Чифлигаров, Костадин Георгиев

   Извънтелесни методи на очистване на организма при пациенти с автоимунни заболявания в интензивни отделения : Автореферат / Костадин Георгиев Чифлигаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 12506

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

- 29 -

36868, 36868-Биология 

Казакова, Мария и др.

   Протеин YKL-40 - биомедицинско значение / Мария Казакова, Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-61-7 

 корица | пълен текст 

Сист. No: 12809

- 30 -

II 14624-Биология 

Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология върху учебния материал за задължителна подготовка, изучаван в 9 клас  / Добри Иванов, Василена Несторова, Галина Янева, Димитър Цанев, Дияна Христова и др ; Ред. Добри Иванов . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 176 с.

   

   ISBN 978-619-7137-28-6 

 корица 

Сист. No: 12525

- 31 -

Д 425 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 135 с.

   

 корица 

Сист. No: 12511

- 32 -

36732 

Феодорова, Яна Николаева

   Хроматинова организация по време на терминалното диференциране на миши фоторецептори - динамика и формиране на обърната ядрена архитектура : Автореферат / Яна Николаева Феодорова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 47 с.

   

 корица 

Сист. No: 12512

- 33 -

36708-Биология 

Чакъров, Стоян и др.

   Стволови клетки / Стоян Чакъров, Румена Петкова, Румен Панков . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : АИ "М. Дринов", 2014 . - 752 с.

   

   ISBN 978-954-322-798-3 

 корица 

Сист. No: 12471

- 34 -

II 14633, II 14633-Биология 

Чалдъков, Георги Н.

   Клетъчна биология : Учебник за студенти по медицина, дентална медицина и биология / Георги Н. Чалдъков . - 2. прераб. разшир. и доп. изд. . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 328 с.

   

   ISBN 978-619-7137-37-8 

 корица 

Сист. No: 12574

Вътрешни болести

- 35 -

II 14685, II 14685-Вътрешни болести 

Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести : Учебник за медици  : В 2 т. /  Ред. Жени Милева, Гео Нешев, Александър Шинков . - София : АРСО, 2016

   

   Т. 1 / Красимир Антонов, Атанас Баталов, Стефан Горанов, Стефка Кузманова, Панайот Солаков, Благой Маринов, Веселина Маринова, и др. . - 305 с.

   

   ISBN 978-619-197-013-1 

 корица 

Сист. No: 12777

- 36 -

II 14685, II 14685-Вътрешни болести 

Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести : Учебник за медици  : В 2 т. /  Ред. Жени Милева, Гео Нешев, Александър Шинков . - София : АРСО, 2016

   

   Т. 2 / Красимир Антонов, Атанас Баталов, Стефка Кузманова, Панайот Солаков, Благой Маринов, Веселина Маринова, и др. . - 306-602 с.

   

   ISBN 978-619-179-014-8 

 корица 

Сист. No: 12778

Гастроентерология

- 37 -

36771, 36771-Гастроентерология 

Атанасова, Антония

   Хронични възпалителни заболявания на червата - поглед от XXI век (съвременни аспекти) / Антония Атанасова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 224 с.

   

   ISBN 978-954-449-799-6 

 корица 

Сист. No: 12580

Ендокринология

- 38 -

Д 416 

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова

   Характеристика и немедикаментозно лечение на диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Пенка Ангелова Ангелова-Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 171 с.

   

 корица 

Сист. No: 12459

- 39 -

36703 

Ангелова-Христова, Пенка Ангелова

   Характеристика и немедикаментозно лечение на диетично индуциран метаболитен синдром при плъхове : Автореферат / Пенка Ангелова Ангелова-Христова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12460

- 40 -

Д 437 

Богданов, Георги Асенов

   Повлияване на инсулиновата резистентност с фармакологични и нефармакологични средства : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Георги Асенов Богданов . - София : МУ - София, 2015 . - 103 с.

   

 корица 

Сист. No: 12675

- 41 -

36816 

Николова, Пиарета

   Асиметрии в невроендокринния контрол / Пиарета Николова . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7137-47-7 

 корица 

Сист. No: 12702

Кардиология

- 42 -

36721, 36721-Болести на ССС, 36721-Вътрешни болести 

Cardiology  / Fedya Nikolov, Mariya Tokmakova, Lyudmila Vladimirova-Kitova, Nikolay Atanasov, Nikolay Zdravkov, Krassimir Karastanev, Petar Nikolov, Okan Aliman ; Ред. Mariya Tokmakova . - Plovdiv : Lax book, 2015 . - 124 p.

   

   ISBN 978-619-189-011-8 

 корица 

Сист. No: 12492

- 43 -

II 14667, II 14667-Болести на ССС, II 14667-Вътрешни болести 

Кардиология 2015  / Мл. Григоров, Вл. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Рунев, К. Витлянова и др ; Ред. Младен Григоров . - София : ЦМБ, 2015 . - 515 с.

   

   ISBN 978-954-9318-55-5 

 корица 

Сист. No: 12666

- 44 -

36844-Болести на ССС, 36844-Вътрешни болести 

Усложнения на миокардния инфаркт  / Ива Паскалева, Ивет Колева, Нина Гочева, Атанас Ангелов, Борислав Георгиев и др ; Ред. Нина Гочева, Елина Трендафилова . - София : Арбилис, 2015 . - 264 с.

   

   ISBN 978-619-7063-12-7 

 корица 

Сист. No: 12766

Ревматология

- 45 -

36855 

Николов, Николай и др.

   Актуални аспекти на ревматологичната помощ в България / Николай Николов, Мария Панчовска-Мочева, Златимир Коларов, Рашо Рашков : Издателска група "България", 2013 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-2975-03-8 

 корица 

Сист. No: 12794

Хематология

- 46 -

36876 

Белева, Елина Ангелова

   Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени заболявания : Автореферат / Елина Ангелова Белева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 51 с.

   

  

Сист. No: 12838

- 47 -

36869, 36869-Хематология 

Ненова, Иванка и др.

   Анемия при злокачествени заболявания / Иванка Ненова, Жанет Грудева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 90 с.

   

   ISBN 978-619-7085-62-4 

 корица 

Сист. No: 12815

- 48 -

36723 

Чернев, Георги и др.

   Малигнен меланом / Георги Чернев, Анастасия Чокоева . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 . - 200 с.

   

   ISBN 978-954-07-3895-6 

 корица 

Сист. No: 12495

Гериатрия

Дерматология. Венерология

- 49 -

K II 13 

Митева, Любка и др.

   Медико-естетични грижи : Ръководство : В 2 ч. / Любка Митева, Румяна Лазарова, Бинназ Асанова ; Ред. Любка Митева . - София : Манта Принт, 2012-2015

   

   ISBN 978-619-90379-1-1 

   Ч. 2 . - 2015 . - 107 с.

   

  

Сист. No: 12586

Диагностика

Клинична лаборатория

- 50 -

K 192 

Русева, Аделаида

   Лабораторна техника и апаратура : Учебник за студенти специалност медицински лаборант / Аделаида Русева . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 89 с.

   

   ISBN 978-954-756-168-7 

 корица 

Сист. No: 12707

Рентгенова диагностика

- 51 -

36711-Рентгенова диагностика 

Аврамов, Тони

   Анатомия и ангиографска класификация на вътрешната сънна артерия за клиничната практика / Тони Аврамов . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-449-768-2 

 корица 

Сист. No: 12474

- 52 -

36740 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Автореферат / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 34 с.

   

 корица 

Сист. No: 12523

- 53 -

Д 426 

Георгиев, Александър Асенов

   Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници - дигитална субтракционна ангиография и компютър-томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Александър Асенов Георгиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 141 с.

   

 корица 

Сист. No: 12524

- 54 -

36801 

Сираков, Владимир Николов

   Експериментално и клинично проучване на промените в храносмилателния канал под въздействие на лекарствени средства и токсични вещества : Автореферат / Владимир Николов Сираков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 76 с.

   

 корица 

Сист. No: 12680

КАТ

- 55 -

36796, 36796 -Диагностика, 36796-Компютърна томография 

Мултидетекторна компютърна томография  / Кичка Георгиева Велкова, Владимир Николаев Сираков, Николай Владимиров Сираков, Любомир Георгиев Червенков ; Ред. Кичка Велкова . - Пловдив : МИ "Райков", 2015 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-66-3 

 корица 

Сист. No: 12672

Доказателствена медицина

Езикознание

- 56 -

II 14650 

Braun-Podeschwa, Julia u. a.

   Menschen B 1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 101 s. + 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-301903-5 

 корица 

Сист. No: 12645

- 57 -

II 14651 

Braun-Podeschwa, Julia u. a.

   Menschen B 1.2 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 106 s. +1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-501903-3 

 корица 

Сист. No: 12646

- 58 -

II 14645 

Breitsameter, Anna u. a.

   Menschen A 2.1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 108 s. + 1 CD

   

   ISBN 978-3-19-311-902-5 

 корица 

Сист. No: 12639

- 59 -

II 14648 

Breitsameter, Anna u. a.

   Menschen A 2.2 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 109 s. + 1 CD

   

   ISBN 978-3-19-511902-3 

 корица 

Сист. No: 12642

- 60 -

II 14649 

Breitsameter, Anna u. a.

   Menschen B 1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 116 s. + 1 CD

   

   ISBN 978-3-19-311903-2 

 корица 

Сист. No: 12644

- 61 -

II 14652 

Breitsameter, Anna u. a.

   Menschen B 1.2 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 116 s. +1 CD

   

   ISBN 978-3-19-511903-0 

 корица 

Сист. No: 12647

- 62 -

II 14644 

Evans, Sandra u. a.

   Menschen A 1.2 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 96 s. + 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-501901-9 

 корица 

Сист. No: 12635

- 63 -

II 14641 

Evans, Sandra u.a.

   Menschen A 1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Sandra Evans, Angela Pude, Franz Specht . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 104 s. + 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-301901-1 

 корица 

Сист. No: 12630

- 64 -

II 14654 

Evans, Virginia et al.

   Upstream beginner A 1+ : Student`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2013 . - 151 p.

   

   ISBN 978-1-84466-571-6 

 корица 

Сист. No: 12649

- 65 -

II 14655 

Evans, Virginia et al.

   Upstream beginner A 1+ : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2013 . - 86 p.

   

   ISBN 978-1-84558-761-1 

 корица 

Сист. No: 12650

- 66 -

II 14656 

Evans, Virginia et al.

   Upstream elementary A 2 : Student`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2014 . - 152 p.

   

   ISBN 978-1-84466-572-3 

 корица 

Сист. No: 12651

- 67 -

II 14657 

Evans, Virginia et al.

   Upstream elementary A 2 : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2012 . - 88 p.

   

   ISBN 978-1-84558-758-1 

 корица 

Сист. No: 12652

- 68 -

II 14658 

Evans, Virginia et al.

   Upstream pre-intermediate B 1 : Student`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2013 . - 152 p.

   

   ISBN 978-1-84466-573-0 

 корица 

Сист. No: 12653

- 69 -

II 14659 

Evans, Virginia et al.

   Upstream pre-intermediate B 1 : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2013 . - 88 p.

   

   ISBN 978-1-84558-409-2 

 корица 

Сист. No: 12654

- 70 -

II 14660 

Evans, Virginia et al.

   Upstream level B 1+ : Student`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2012 . - 166 p.

   

   ISBN 978-1-84679-266-3 

 корица 

Сист. No: 12655

- 71 -

II 14661 

Evans, Virginia et al.

   Upstream level B 1+ : Workbook / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express publ., 2012 . - 110 p.

   

   ISBN 978-1-84679-268-7 

 корица 

Сист. No: 12656

- 72 -

CD 89 

Evans, Virginia et al.

   Medical / Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran . - [Newbury] : Express publ., [2011] . - 2 CD . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-1-78098-659-3 

 корица 

Сист. No: 12657

- 73 -

II 14662 

Evans, Virginia et al.

   Medical : Teacher`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran . - Newbury : Express publ., 2013 . - 39 p. . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-1-78098-658-6 

 корица 

Сист. No: 12658

- 74 -

II 14663 

Evans, Virginia et al.

   Medical : Student`s book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran . - Newbury : Express publ., 2013 . - 79 p. . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-1-78098-657-9 

 корица 

Сист. No: 12659

- 75 -

II 14664 

Evans, Virginia et al.

   Nursing : Student`s book / Virginia Evans, Kori Salcido . - Newbury : Express publ., 2011 . - 79 p. . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-0-85777-838-3 

 корица 

Сист. No: 12660

- 76 -

II 14665 

Evans, Virginia et al.

   Nursing : Teacher`s book / Virginia Evans, Kori Salcido . - Newbury : Express publ., 2011 . - 39 p. . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-0-85777-839-0 

 корица 

Сист. No: 12661

- 77 -

CD 90 

Evans, Virginia et al.

   Nursing / Virginia Evans, Kori Salcido . - [Newbury] : Express publ., [2011] . - 2 CD . -  (Career paths)

   

   ISBN 978-0-85777-840-6 

 корица 

Сист. No: 12662

- 78 -

II 14642 

Glas-Peters, Sabine u. a.

   Menschen A 1.1 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 109 s. + 1 CD

   

   ISBN 978-3-19-311901-8 

 корица 

Сист. No: 12631

- 79 -

II 14643 

Glas-Peters, Sabine u. a.

   Menschen A 1.2 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Monika Reimann . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 108 s. + 1 CD

   

   ISBN 978-3-19-511901-6 

 корица 

Сист. No: 12634

- 80 -

II 14646 

Habersack, Charlotte u. a.

   Menschen A 2.1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 99 s. +1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-301902-8 

 корица 

Сист. No: 12640

- 81 -

II 14647 

Habersack, Charlotte u. a.

   Menschen A 2.2 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 100 s. + 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-501902-6 

 корица 

Сист. No: 12641

- 82 -

36789 

Menschen A 1  : Deutsch als Fremdsprache Glossar. Deutsch-Bulgarisch . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 67 s.

   

   ISBN 978-3-19-821901-0 

 корица 

Сист. No: 12632

- 83 -

CD 85 

Menschen A 1.1  : Deutsch als Fremdsprache interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-321901-5 

 корица 

Сист. No: 12633

- 84 -

CD 86 

Menschen A 1.2  : Deutsch als Fremdsprache interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer . - Ismaning : Hueber Verlag, 2012 . - 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-521901-3 

 корица 

Сист. No: 12636

- 85 -

36790 

Menschen A 2  : Deutsch als Fremdsprache Glossar. Deutsch-Bulgarisch . - Munchen : Hueber Verlag, 2014 . - 56 s.

   

   ISBN 978-3-19-821902-7 

 корица 

Сист. No: 12638

- 86 -

CD 87 

Menschen A 2.1  : Deutsch als Fremdsprache interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-321902-2 

 корица 

Сист. No: 12637

- 87 -

CD 88 

Menschen A 2.2  : Deutsch als Fremdsprache interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer . - Ismaning : Hueber Verlag, 2013 . - 1 DVD-ROM

   

   ISBN 978-3-19-521902-0 

 корица 

Сист. No: 12643

- 88 -

36778 

Български език за чужденци  : Едно виртуално пътуване из България . - Пловдив : Летера, [2002] . - 44 с.+1 CD

   

   ISBN 978-954-516-678-5 

 корица 

Сист. No: 12600

- 89 -

Б 340

Обучение по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ "Св. Климент Охридски"  /  Състав. Петя Янева . - София : Аз Буки, 2015 . - 134 с. . -  (Чуждоезиково обучение)

   

   ISBN 978-619-7065-06-0 

  

Сист. No: 12783

- 90 -

II 14676-Езикознание 

Русский язык  : Медицинская терминология и коммуникация. Учебник для болгарских студентов-медиков и медицинских специалистов / Мария Костова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 154 с.

   

   ISBN 978-954-449-784-2 

 корица 

Сист. No: 12710

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

- 91 -

CD 93 

[Седемдесет] 70 години Катедра микробиология и имунология 1945-2015  : Кратка история, настояще и скромен поглед в бъдещето . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 1 DVD

   

 корица 

Сист. No: 12784

- 92 -

36871 

Clinical communication in medicine  /  Ed. Jo Brown, Lorraine M. Noble et al . - Oxford : Wiley-Blackwell, 2016 . - 264 p.

   

   ISBN 978-1-11872-824-6 

 корица 

Сист. No: 12827

- 93 -

II 14629-Здравеопазване и соц. медицина 

David, Matthew et al.

   Social research : An introduction / Matthew David, Carole D. Sutton . - 2nd ed. . - Los Angeles : SAGE, 2004 . - 665 p.

   

   ISBN 978-1-84787-013-1 

 корица 

Сист. No: 12551

- 94 -

C II 2322 

Katrova, Lydia

   Public health and healthcare management / Lydia Katrova . - Sofia : Leading technologies in dentistry, 2015 . - 156 p.

   

   ISBN 978-954-90363-2-9 

 корица 

Сист. No: 12747

- 95 -

C II 2320 

Katrova, Lydia G.

   Social medicine and medical ethics : Compendium / Lydia G. Katrova . - Sofia : Симелпрес, 2014 . - 116 p.

   

   ISBN 978-619-183-007-7 

 корица 

Сист. No: 12745

- 96 -

II 14653-Здравеопазване и соц. медицина 

Tulchinsky, Theodore H. et al.

   The new public health / Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova . - 3rd ed. . - London : Academic Press, 2014 . - 884 p.

   

   ISBN 978-0-12-415766-8 

 корица 

Сист. No: 12648

- 97 -

II 14617 
 WHO 

   Global report on drowning : Preventing a leading killer . - Geneva : WHO, 2014 . - 60 p.

   

   ISBN 978-92-4-156478-6 

 корица 

Сист. No: 12479

- 98 -

II 14618-Здравеопазване и соц. медицина 
 WHO 

   Global status report on violence prevention 2014 . - Geneva : WHO, 2014 . - 274 p.

   

   ISBN 978-92-4-156479-3 

 корица 

Сист. No: 12480

- 99 -

II 14619-Здравеопазване и соц. медицина, II 14619-Социална медицина 
 WHO 

   The health of the people : What works - the African regional health report 2014 . - Geneva : WHO, 2014 . - 187 p.

   

   ISBN 978-929-023-261-2 

 корица 

Сист. No: 12481

- 100 -

A 1622 
 WHO 

   WHO expert committee on specifications for pharmaceutical preparations : Foty-ninth report . - Geneva : WHO, 2015 . - 210 p. . -  (WHO technical report series ; 992)

   

   ISBN 978-92-4-120992-2 

 корица 

Сист. No: 12725

- 101 -

A 1622 
 WHO 

   WHO expert committee on drug dependence : Thirty-sixth report . - Geneva : WHO, 2015 . - 50 p. . -  (WHO technical report series ; 991)

   

   ISBN 978-92-4-120991-5 

 корица 

Сист. No: 12726

- 102 -

35965, 35965-Обща медицина 

Актуални аспекти на общата медицинска практика  : В 3 т. / Елена Илиева, Кичка Велкова, Любима Деспотова-Толева, Мария Малинова, Мария Панчовска, Тоньо Шмилев, Владимир Сираков, Георги Иванов, Донка Димитрова, Любомир Киров, Магдалена Стоева, Анна Ангелова, Иван Иванов, Невена Иванова и др ; Ред. Л. Деспотова-Толева . - Пловдив : Лакс Бук, 2009-2015

   

   Т. 3 . - 2015 . - 784 с.

   

   ISBN 978-954-8326-92-6 

 корица 

Сист. No: 12491

- 103 -

36845, 36845-Здравеопазване и соц. медицина, 36845-Социална медицина 

Александрова-Янкуловска, Силвия

   Клинична етична консултация / Силвия Александрова-Янкуловска . - София : Български кардиологичен институт, 2015 . - 159 с.

   

   ISBN 978-619-7184-02-0 

 корица 

Сист. No: 12770

- 104 -

36851-Диагностика 

Българска невросонология  : Кой кой е /  Ред. Екатерина Титянова, Силва Андонова и др . - София : Бълг. асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, 2015 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-90851-8-1 

 корица 

Сист. No: 12785

- 105 -

36742-Обща медицина 

Валентинова, Цв. и др.

   Обща медицина - теоретични основи : Учебник за обучението на студентите по медицина и специализанти по обща медицина / Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова-Миланова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 260 с.

   

   ISBN 978-954-756-166-3 

 корица 

Сист. No: 12531

- 106 -

36818-Социална медицина 

Грънчарова, Гена и др.

   Социална медицина / Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска . - 4. изд. . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-756-167-0 

 корица 

Сист. No: 12706

- 107 -

36825 

История на ревматологията в България  / А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, П. Солаков, Ст. Владева и др ; Ред. Златимир Коларов, Симеон Монов . - София : ЦМБ, 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-9318-36-4 

 корица 

Сист. No: 12716

- 108 -

C II 2319-Социална медицина 

Катрова, Лидия

   Социална медицина и медицинска етика : Компендиум / Лидия Катрова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Leading technologies in dentistry, 2015 . - 114 с.

   

   ISBN 978-954-90363-3-6 

 корица 

Сист. No: 12744

- 109 -

36767-Социална медицина 

Колева, Николина

   Социална медицина / Николина Колева . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 192 с.

   

   ISBN 978-954-07-3729-4 

 корица 

Сист. No: 12572

- 110 -

36872, 36872-Висше образование, 36872-Соци, 36872-Социална медицина 

Конструкция на лекционния курс по биоетика и бизнес етика с практическа част  / Мариана Льочкова, Ванина Михайлова, Мария Семерджиева, Миглена Търновска, Екатерина Райкова ; Ред. М. Льочкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 279 с.

   

   ISBN 978-619-7085-63-1 

 корица 

Сист. No: 12828

- 111 -

36774 

Лесинска, Мая

   Домът на благотворителността и народното здраве "Димитър Петров Кудоглу" - явление в историята на българското здравеопазване / Мая Лесинска . - Пловдив : ТАФПРИНТ, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7091-08-3 

 корица 

Сист. No: 12583

- 112 -

36880, 36880-Социална медицина 

Матева, Нонка

   Основи на биостатистиката / Нонка Матева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-7085-52-5 

  

Сист. No: 12845

- 113 -

36763-МБС 

Медицина на бедствените ситуации  : Компендиум / Камен Канев, Величко Драгнев, Димо Димов, Веска Ламбова, Агнес Гълъбова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 191 с.

   

   ISBN 978-954-07-3760-7 

 корица 

Сист. No: 12568

- 114 -

36797, 36797-Социална медицина 

Медицинска информатика  : Тестови въпроси и практически задачи / Нонка Матева, Татяна Боева, Кристина Килова, Живко Пейчев, Теодора Димчева, Ангелина Киркова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 134 с. + 1 CD

   

   ISBN 978-619-7085-53-2 

  

Сист. No: 12673

- 115 -

Д 438 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 188 с.

   

  

Сист. No: 12683

- 116 -

36802 

Пеева, Юлия Богданова

   Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от гр. Пловдив : Автореферат / Юлия Богданова Пеева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

  

Сист. No: 12684

- 117 -

36815-Здравеопазване и соц. медицина 

Петрова, Галина

   Интегрирани грижи - съвременни подходи за здравни, фармацевтични и социални грижи в областта на хроничните заболявания / Галина Петрова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 176 с.

   

   ISBN 978-954-449-823-8 

 корица 

Сист. No: 12701

- 118 -

36781, 36781-Социална медицина 

Радкова, Диана

   Преживяване на инфекциозна болест / Диана Радкова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-449-800-9 

 корица 

Сист. No: 12604

- 119 -

Д 433 

Стоянова, Румяна Генчева

   Текучество на медицинските сестри в Южен централен район на Република България - нагласи, фактори и перспективи : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Румяна Генчева Стоянова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 221 с.

   

 корица 

Сист. No: 12616

- 120 -

36752 

Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи  : Трета национална студентска сесия, 26-27.03.2015, гр. Плевен : Програма, резюмета . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 94 с.

   

   ISBN 978-954-756-155-7 

 корица 

Сист. No: 12549

- 121 -

CD 83 

Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи  : Трета национална студентска сесия, 26-27.03.2015, гр. Плевен : Доклади . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 1 disc

   

   ISBN 978-954-756-164-9 

 корица 

Сист. No: 12550

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

- 122 -

II 14691-Инфекциозни болести 

Challenging concepts in infectious diseases and clinical microbiology  : Cases with expert commentary /  Ed. Amber Arnold, George E. Griffin et al . - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - 361 p.

   

   ISBN 978-0-19-966575-4 

 корица 

Сист. No: 12782

- 123 -

36806-Инфекциозни болести 

Emerging infectious diseases  : Clinical case studies /  Ed. Onder Ergonul, Fusun Can et al . - Amsterdam : Elsevier, 2014 . - 393 p. . -  (Developments in emerging and existing infectious diseases ; 1)

   

   ISBN 978-0-12-416975-3 

 корица 

Сист. No: 12691

- 124 -

II 14693-Инфекциозни болести 

Gilligan, Peter H. et al.

   Cases in medical microbiology and infectious diseases / Peter H. Gilligan, Daniel S. Shapiro, Melissa B. Miller . - 4th ed. . - Washington : ASM Press, 2014 . - 589 p.

   

   ISBN 978-1-55581-868-5 

 корица 

Сист. No: 12822

- 125 -

II 14639-Инфекциозни болести 

Rothe, Camilla

   Clinical cases in tropical medicine / Camilla Rothe . - Philadelphia : Elsevier, Saunders, 2015 . - 296 p.

   

   ISBN 978-0-7020-5824-0 

 корица 

Сист. No: 12606

- 126 -

36794, 36794-Инфекциозни болести 

Балтаджиев, И. и др.

   Две десетилетия Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска) в Пловдивския ендемичен регион / И. Балтаджиев, Н. Попиванова ; Ред. Иван Балтаджиев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 206 с.

   

   ISBN 978-619-189-023-1 

 корица 

Сист. No: 12669

- 127 -

36878 

Георгиева, Ваня Борисова

   Увреждания на нервната система при пациенти с HIV/СПИН : Автореферат / Ваня Борисова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 52 с.

   

  

Сист. No: 12841

- 128 -

Д 451 

Георгиева, Ваня Борисова

   Увреждания на нервната система при пациенти с HIV/СПИН : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ваня Борисова Георгиева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 146 с.

   

  

Сист. No: 12842

- 129 -

36877 

Енева, Красимира Стефанова

   Клинико-епидемиологични и терапевтични проучвания на трихинелозата в областите Пловдив, Пазарджик и Смолян : Автореферат / Красимира Стефанова Енева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 53 с.

   

  

Сист. No: 12839

- 130 -

Д 450 

Енева, Красимира Стефанова

   Клинико-епидемиологични и терапевтични проучвания на трихинелозата в областите Пловдив, Пазарджик и Смолян : Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" / Красимира Стефанова Енева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2016 . - 177 с.

   

  

Сист. No: 12840

- 131 -

36775, 36775-Епидемиология, 36775-Инфекциозни болести 

Епидемиология на инфекциозните заболявания  : Учебник за студенти по дентална медицина, фармация, здравни инспектори, медицински сестри, акушерки и медицински лаборанти / Николай Тодоров Ватев, Ани Кеворк Кеворкян, Велина Стоянова Стоева, Йорданка Димитрова Стоилова ; Ред. Йорданка Стоилова, Николай Ватев . - Пловдив : МИ "Райков", 2015 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-9666-65-6 

 корица 

Сист. No: 12588

- 132 -

36696-Паразитология 

Средкова, Мария

   Терапевтично проблемни ентерококи / Мария Средкова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2012 . - 279 с.

   

   ISBN 978-954-756-111-3 

 корица 

Сист. No: 12443

Микробиология

- 133 -

CD 93 

[Седемдесет] 70 години Катедра микробиология и имунология 1945-2015  : Кратка история, настояще и скромен поглед в бъдещето . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 1 DVD

   

 корица 

Сист. No: 12784

- 134 -

II 14691-Инфекциозни болести 

Challenging concepts in infectious diseases and clinical microbiology  : Cases with expert commentary /  Ed. Amber Arnold, George E. Griffin et al . - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - 361 p.

   

   ISBN 978-0-19-966575-4 

 корица 

Сист. No: 12782

- 135 -

II 14693-Инфекциозни болести 

Gilligan, Peter H. et al.

   Cases in medical microbiology and infectious diseases / Peter H. Gilligan, Daniel S. Shapiro, Melissa B. Miller . - 4th ed. . - Washington : ASM Press, 2014 . - 589 p.

   

   ISBN 978-1-55581-868-5 

 корица 

Сист. No: 12822

- 136 -

II 14632-Микробиология 

Zhelezova, Galina et al.

   Laboratory exercises in microbiology : For students of medicine / Galina Zhelezova, Lyubomira Yocheva, Lilia Tserovska . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2014 . - 256 p.

   

   ISBN 978-954-07-3748-5 

 корица 

Сист. No: 12573

- 137 -

36867-Микробиология 

Антонова-Николова, Стефка и др.

   Хранителна микробиология : Микробиология на пресните храни / Стефка Антонова-Николова, Любомира Йочева, Искра Иванова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 . - 156 с.

   

   ISBN 978-954-07-3916-8 

 корица 

Сист. No: 12807

- 138 -

36846, 36846-Микробиология 

Дерменджиев, Тихомир

   Цитолитична вагиноза / Тихомир Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 96 с.

   

   ISBN 978-619-7085-60-0 

 корица 

Сист. No: 12771

- 139 -

Д 420 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по микробиология направление медицина / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 247 с.

   

 корица 

Сист. No: 12465

- 140 -

36707 

Дерменджиев, Тихомир Мишев

   Проучвания върху етиологията и епидемиологията на инфекциозните вагинити и вагинози : Автореферат / Тихомир Мишев Дерменджиев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12470

- 141 -

II 14687-Микробиология 

Русев, Веселин и др.

   Ръководство за практически упражнения по микробиология : За студенти по медицина, дентална медицина, фармация и за медицинските колежи / Веселин Русев, Лилия Иванова, Калинка Божкова ; Ред. Веселин Русев . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 328 с.

   

   ISBN 978-619-7137-51-4 

 корица 

Сист. No: 12786

- 142 -

36696-Паразитология 

Средкова, Мария

   Терапевтично проблемни ентерококи / Мария Средкова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2012 . - 279 с.

   

   ISBN 978-954-756-111-3 

 корица 

Сист. No: 12443

Наука. Образование

- 143 -

II 14631, II 14631-МУ-История 

[Seventy] 70 years Medical university - Plovdiv  /  Ed. Stefan Kostianev . - Plovdiv : Janet 45, 2015 . - 96 p.

   

   ISBN 978-619-186-132-3 

  

Сист. No: 12555

- 144 -

II 14630, II 14630-МУ-История 

[Седемдесет] 70 години Медицински университет - Пловдив  : Алманах /  Ред. Стефан Костянев . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2015 . - 240 с.

   

   ISBN 978-619-186-131-6 

  

Сист. No: 12554

- 145 -

II 14672-Наука.Образование 

Baltagi, Badi H.

   Econometrics / Badi H. Baltagi . - 5th ed. . - Berlin : Springer, 2011 . - 410 p. . -  (Springer texts in business and economics)

   

   ISBN 978-3-642-20058-8 

 корица 

Сист. No: 12694

- 146 -

36809-Наука.Образование 

Baltagi, Badi H.

   Solutions manual for econometrics / Badi H. Baltagi . - 3rd ed. . - Berlin : Springer, 2015 . - 408 p.

   

   ISBN 978-3-642-54547-4 

 корица 

Сист. No: 12695

- 147 -

CD 92 

Georgieva, Mila

   Management of innovation and change / Mila Georgieva . - Varna : MU - Varna, 2015 . - 1 CD

   

   ISBN 978-619-7137-44-0 

  

Сист. No: 12722

- 148 -

36808-Наука.Образование 

Greiner, Alfred et al.

   Public debt, sustainability and economic growth : Theory and empirics / Alfred Greiner, Bettina Fincke . - Cham : Springer, 2015 . - 271 p.

   

   ISBN 978-3-319-09347-5 

 корица 

Сист. No: 12693

- 149 -

36807-Наука.Образование 

Six sigma+lean toolset  : Mindset for successful implementation of improvement projects / Renata Meran, Alexander John, Olin Roenpage, Christian Staudter ; Ред. Stephan Lunau . - 2nd ed. . - Berlin : Springer, 2013 . - 400 p.

   

   ISBN 978-3-642-35881-4 

 корица 

Сист. No: 12692

- 150 -

36831-Физика 

Tabakov, S. et al.

   The pioneering of e-learning in medical physics : The development of e-books, image databases, dictionary and encyclopaedia / S. Tabakov, V. Tabakova . - London : Valonius Press, 2015 . - 202 p.

   

   ISBN 978-0-9552108-3-9 

 корица 

Сист. No: 12739

- 151 -

36848 

Toshkova-Hristozova, Slavka

   Satisfaction of lecturers and students at the Medical university : Satisfaction of lecturers and students in intercultural educational environment in medicine / Slavka Toshkova-Hristozova . - Saarbrucken : Lap Lambert academic publ., 2015 . - 181 p.

   

   ISBN 978-3-659-63187-0 

 корица 

Сист. No: 12775

- 152 -

36823-Наука. Образование 

Анализ на конкурентноспособността на българската икономика  / Теодора Георгиева, Лъчезар Цоцорков, Тодор Галев, Надежда Ганчева и др . - София : Агора, 2014 . - 254 с.

   

   ISBN 978-619-90374-1-6 

 корица 

Сист. No: 12714

- 153 -

36822-Наука. Образование 

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентноспособността на България (2007-2013)  . - София : Агора, 2014 . - 341 с.

   

   ISBN 978-619-90374-2-3 

 корица 

Сист. No: 12713

- 154 -

36765-Здравеопазване и соц. медицина 

Ведър, Олимпия

   Управление на човешките ресурси / Олимпия Ведър . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 344 с.

   

   ISBN 978-954-07-3809-3 

 корица 

Сист. No: 12570

- 155 -

36772 

Горанов - Бойчо, Ангел

   Въстанието и клането в Батак : Исторически очерк / Ангел Горанов - Бойчо ; Ред. Петър Г. Кавлаков . - 2. изд. . - Пловдив : Taf, 2011 . - 148 с.

   Бойчо - псевдоним на автора

 корица 

Сист. No: 12581

- 156 -

36766 

Димчев, Александър

   Глобална информационна инфраструктура : Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Димчев . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 479 с.

   

   ISBN 978-954-07-3719-5 

 корица 

Сист. No: 12571

- 157 -

36710-Библиотека за докторанта 

Керековска, Албена

   Публикационна етика в биомедицинските изследвания : Нарушения и стандарти за добра публикационна практика / Албена Керековска . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 200 с.

   

   ISBN 978-619-7137-19-4 

 корица 

Сист. No: 12473

- 158 -

36836 

Костянев, Стефан

   Отчет за управление и развитие на Медицински университет - Пловдив през мандата 2011-2015 година / Стефан Костянев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 234 с.

   

 корица 

Сист. No: 12749

- 159 -

II 14673, II 14673-Висше образование 

Николова, Соня

   Българска популярна енциклопедия / Соня Николова . - Пловдив : ЕТ "Соня Николова", 2014 . - 896 с.

   

   ISBN 978-619-903-241-1 

 корица 

Сист. No: 12704

- 160 -

36753, 36753-МУ-История 

Посветени на хуманността  : Сборник спомени за преподаватели от Медицински университет - Пловдив, посветен на 70-годишнината от създаването му /  Ред. Бенямин Анави . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 309 с.

   

   ISBN 978-619-186-136-1 

  

Сист. No: 12556

- 161 -

36725, 36725-Висше образование 

Правилник за устройството и дейността на Медицински университет Пловдив  . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 136 с.

   

 корица 

Сист. No: 12498

- 162 -

36734, 36734-Висше образование, 36734-МУ-история 

Сарафян, Виктория

   Катедра по медицинска биология : 70 години по стъпките на нашите учители [кратка история] / Виктория Сарафян . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 61 с.

   

 корица 

Сист. No: 12514

- 163 -

II 14636, II 14636-Наука. Образование 

Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети  / Стефка Пенева Петрова, Донка Петрова Байкова, Христо Николов Юруков и др . - София : Техника, 2012 . - 336 с.

   

   ISBN 978-954-03-0699-5 

 корица 

Сист. No: 12597

- 164 -

II 14686 

Табаков, С. и др.

   Начало и развитие на електронното обучение : Разработването на електронни книги, бази данни с изображения, Е-речник и Е-енциклопедия по медицинска физика / С. Табаков, В. Табакова . - Лондон : Valonius Press, 2015 . - 199 с.

   

   ISBN 978-0-9552108-5-3 

 корица 

Сист. No: 12781

- 165 -

36865 

Терзиева, Сеня и др.

   Саморегулирано учене в академична среда / Сеня Терзиева, Ивана Радонова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 . - 206 с.

   

   ISBN 978-954-07-3941-0 

 корица 

Сист. No: 12805

- 166 -

36819- Библиотека за докторанта 

Христова, Петкана Ангелова

   Методология на изследователската работа / Петкана Ангелова Христова . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 208 с.

   

   ISBN 978-954-756-136-6 

 корица 

Сист. No: 12708

- 167 -

36837 

Юбилейна научна конференция "Наука за здраве"  : Програма. Пловдив, Аудиторен комплекс, 20-22.05.2015 . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12750

Неврология

- 168 -

A 3311

[Десет] 10 години Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Първи национален конгрес с международно участие  : Програма и резюмета, София, 2-4 октомври 2015 /  Ред. Екатерина Титянова . - София : КОТИ, 2015 . - 124 с. . -  (Невросонология и мозъчна хемодинамика ; 2)

   

  

Сист. No: 12814

- 169 -

II 14627, II 14627-Неврология 

Neurology  : Handbook for medical students / Veneta Bojinova, Ventzeslav Bussarski, Silvia Cherninkova, Marin Daskalov, Zahari Zahariev et al ; Ed. Penko Shotekov . - Sofia : ARSO, 2015 . - 414 p.

   

   ISBN 978-619-197-004-9 

 корица 

Сист. No: 12529

- 170 -

Д 421 

Атанасова, Пенка Атанасова

   Клинични, невроепидемиологични и прогностични аспекти на "малките" исхемични мозъчносъдови инциденти в рискова възраст : Дисертация за присъждане на научната степен "Доктор на медицинските науки" / Пенка Атанасова Атанасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 275 с.

   

 корица 

Сист. No: 12466

- 171 -

36706 

Атанасова, Пенка Атанасова

   Клинични, невроепидемиологични и прогностични аспекти на "малките" исхемични мозъчносъдови инциденти в рискова възраст : Автореферат / Пенка Атанасова Атанасова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 58 с.

   

 корица 

Сист. No: 12469

- 172 -

36851-Диагностика 

Българска невросонология  : Кой кой е /  Ред. Екатерина Титянова, Силва Андонова и др . - София : Бълг. асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, 2015 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-90851-8-1 

 корица 

Сист. No: 12785

- 173 -

36726-Неврология 

Миланов, Ив.

   Множествена склероза и автоимунни демиелинизиращи заболявания на централната нервна система / Ив. Миланов . - София : Медицина и физкултура, 2014 . - 320 с.

   

   ISBN 978-954-420-311-5 

  

Сист. No: 12500

- 174 -

A 3224

Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки  /  Ред. И. Миланов . - София : Българско дружество по главоболие и болка, 2015 . - 64 с. . -  (Cephalgia ; s. 1)

   

  

Сист. No: 12773

- 175 -

A 3218

Национален консенсус за приложението на терапевтична плазмафереза при неврологичните заболявания  /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2014 . - 20 с. . -  (Българска неврология ; v. 15, s. 3)

   

  

Сист. No: 12585

- 176 -

A 3218

Национална конференция по неврология  : С международно участие. 12 - 15 юни 2014, Златни пясъци /  Ред. И. Миланов . - София : Сдружение "Бълг. дружество по неврология", 2014 . - 150 с. . -  (Българска неврология ; v. 15, s.2)

   

  

Сист. No: 12584

- 177 -

II 14688, II 14688-Неврология 

Учебник по нервни болести  : Обща неврология / Екатерина Титянова, Ирена Велчева, Камелия Генова, Радостина Димова, Даниела Любенова и др ; Ред. Екатерина Титянова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 . - 271 с.

   

   ISBN 978-954-07-3872-7 

 корица 

Сист. No: 12808

Обща медицина

- 178 -

II 14640-Дентална медицина, II 14640-Обща медицина 

Weinberg, Mea A. et al.

   The dentist`s quick guide to medical conditions / Mea A. Weinberg, Stuart L. Segelnick, Joseph S. Insler . - Chichester : John Wiley & Sons, 2015 . - 282 p.

   

   ISBN 978-1-118-71011-1 

 корица 

Сист. No: 12607

Онкология

- 179 -

36738 

Malignant diseases in surgery  : The second surgery conference of medical students : Abstract book, 19th march /  Ed. Ivan Novakov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2015 . - 39 p.

   

 корица 

Сист. No: 12521

Ортопедия. Травматология

- 180 -

Д 444 

Калевски, Светослав Калчев

   Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор на науките" / Светослав Калчев Калевски . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 335 с.

   

 корица 

Сист. No: 12755

- 181 -

Д 436 

Кинов, Пламен

   Ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става : Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" по научната специалност "Ортопедия и травматология" / Пламен Кинов . - София : МУ - София, 2013 . - 186 с.

   

 корица 

Сист. No: 12624

- 182 -

Д 441 

Ставрев, Владимир Павлов

   Развитие на дорзалната стабилизация в гръдно-поясния отдел на гръбнака : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Владимир Павлов Ставрев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 275 с.

   

 корица 

Сист. No: 12752

- 183 -

Д 443 

Харитонов,, Димитър Георгиев

   Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Харитонов . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 164 с.

   

 корица 

Сист. No: 12754

- 184 -

Д 423 

Чифлигаров, Алберт Георгиев

   Биологично подпомагане на костното срастване в условията на застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза при фрактури на подбедрицата : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен Доктор" по научна специалност "Ортопедия и травматология" / Алберт Георгиев Чифлигаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 158 с.

   

 корица 

Сист. No: 12507

- 185 -

36733 

Чифлигаров, Алберт Георгиев

   Биологично подпомагане на костното срастване в условията на застопоряваща интрамедуларна остеосинтеза при фрактури на подбедрицата : Автореферат / Алберт Георгиев Чифлигаров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 61 с.

   

 корица 

Сист. No: 12513

Оториноларингология

- 186 -

36811-УНГ 

Недев, Пламен и др.

   Клинична аудиология / Пламен Недев, Марио Милков . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-449-831-3 

 корица 

Сист. No: 12697

Офталмология

- 187 -

36724, 36724-Офталмология 

Practical guide in ophtalmology for dental medicine students  / M. Atanassov, A. Baliyan, M. Genova, A. Gerdzhikov, R. Kermedchieva, D. Koleva-Georgieva, M. Konareva-Kostianeva, Sn. Kostianeva, V. Marinov, V. Mitkova-Hristova, N. Sivkova, N. Stoyanova, A. Teodosieva-Krachkova ; Ред. Nelly Sivkova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2015 . - 104 p.

   

   ISBN 978-619-7085-43-3 

 корица 

Сист. No: 12496

- 188 -

36718, 36718-Очни болести 

Практическо ръководство по очни болести  : За студенти по дентална медицина / М. Атанасов, А. Балиян, А. Герджиков, Р. Керемедчиева, Д. Колева-Георгиева, М. Конарева-Костянева, Сн. Костянева, В. Маринов, В. Миткова-Христова, Н. Сивкова, Н. Стоянова, А. Теодосиева-Кръшкова, М. Ценова ; Ред. Нели Сивкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 104 с.

   

   ISBN 978-619-7085-42-6 

 корица 

Сист. No: 12488

Патология

Патологична анатомия

- 189 -

Д 446 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 180 с.

   

 корица 

Сист. No: 12762

- 190 -

36842 

Генова, Силвия Николаева

   Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми : Автореферат / Силвия Николаева Генова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 64 с.

   

 корица 

Сист. No: 12763

- 191 -

Д 431 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 183 с.

   

 корица 

Сист. No: 12612

- 192 -

36784 

Диков, Дориан

   Морфологични приноси във възпалителната и адаптивна патология на простатната жлеза : Автореферат / Дориан Диков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 75 с.

   

 корица 

Сист. No: 12613

- 193 -

Д 447 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 158 с.

   

 корица 

Сист. No: 12764

- 194 -

36843 

Пешев, Живко Владимиров

   Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата : Автореферат / Живко Владимиров Пешев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 59 с.

   

 корица 

Сист. No: 12765

Патологична физиология

- 195 -

36879 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Автореферат / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 44 с.

   

  

Сист. No: 12843

- 196 -

Д 452 

Димов, Петър Кирилов

   Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система - съвременни тенденции : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петър Кирилов Димов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 100 с.

   

  

Сист. No: 12844

- 197 -

36709-Патофизиология 

Сборник с тестови задачи и клинични случаи по патофизиология  / Г. Бекярова, Р. Радев, М. Маринов, М. Христова, К. Братоева, К. Христов . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-7137-11-8 

 корица 

Сист. No: 12472

- 198 -

Д 434 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 127 с.

   

 корица 

Сист. No: 12618

- 199 -

36787 

Тарълов, Здравко Здравков

   Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота : Автореферат / Здравко Здравков Тарълов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица 

Сист. No: 12619

Педиатрия

- 200 -

Д 417 

Карастанева, Анна Красимирова

   Диагностична и прогностична стойност на прокалцитонин при деца с висок риск от инвазивни бактериални инфекции : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Красимирова Карастанева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 137 с.

   

 корица 

Сист. No: 12461

- 201 -

36704 

Карастанева, Анна Красимирова

   Диагностична и прогностична стойност на прокалцитонин при деца с висок риск от инвазивни бактериални инфекции : Автореферат / Анна Красимирова Карастанева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12462

- 202 -

II 14674-Педиатрия 

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст  / Стефка Петрова, Веселка Дулева, Лалка Рангелова, Мариана Куртишева, Антоанета Антонова и др . - София : Арбилис, 2013 . - 400 с.

   

   ISBN 978-619-7063-06-6 

 корица 

Сист. No: 12705

- 203 -

36793 

Спешна педиатрия. Проблемна патология на юношеството  /  Ред. Тоньо Шмилев . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 704 с.

   

   ISBN 978-619-189-021-7 

 корица 

Сист. No: 12668

- 204 -

36715, 36715-Педиатрия 

Справочник за диагностика и лечение на детските болести  / Венелин Александров Алексиев, Борис Господинов Бойкинов, Димитър Иванов Вучев, Любима Димитрова Деспотова-Толева, Христо Петров Добрев, Иван Стефанов Иванов, Янко Тодоров Илиев, Александър Стоянов Йонков, Нарцис Нисим Калева-Ходжева, Малина Йорданова Клинканова, Надежда Петрова Маджирова, Мария Любенова Малинова, Христо Николов Мумджиев, Илиана Христова Пачева, Христо Георгиев Пачев, Благовест Костадинов Пехливанов, Нели Петкова Сивкова, Мария Иванова Спасова, Мариана Въртигова Стойчева, Радка Емилова Стоева, Ангелина Асенова Стоянова, Тоньо Илиев Шмилев, Иван Венцеславов Янков и др ; Ред. Т. Шмилев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : МИ "Райков", 2014 . - 574 с.

   

   ISBN 978-954-9666-64-9 

 корица 

Сист. No: 12485

- 205 -

36786 

Янков, Иван Венцеславов

   Ендоскопска диагностика при хронична коремна болка в детска възраст : Автореферат / Иван Венцеславов Янков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12617

- 206 -

36786 

Янков, Иван Венцеславов

   Ендоскопска диагностика при хронична коремна болка в детска възраст : Автореферат / Иван Венцеславов Янков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 48 с.

   

 корица 

Сист. No: 12617

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

- 207 -

II 14679 

Madjirova, Nadejda Petrova

   Psychopathology : Psychophysiological and clinical aspects / Nadejda Petrova Madjirova . - Plovdiv : Jakcommerce, 2015 . - 396 p.+1 CD-ROM

   

   ISBN 978-619-7253-01-6 

 корица 

Сист. No: 12723

- 208 -

36720, 36720-Психиатрия 

Textbook of psychiatry  : For medical students / V. Akabaliev, D. Stoyanov, R. Masaldzhieva, S. Angelova, Z. Arabadzhiev, A. Kakanakova, S. Kandilarova, V. Kotetarov, M. Mantarkov, I. Mitrev, V. Mitreva, V. Kadyan, P. Nontchev, S. Popov, S. Hadzhieva ; Ред. Valentin Akabaliev . - 3rd ed. . - Plovdiv : Lax book, 2015 . - 186 p.

   

   ISBN 978-619-189-015-6 

 корица 

Сист. No: 12490

- 209 -

36779, 36779-Психиатрия 

Александров, Иван

   Личностни регулативни процеси в болнична среда : Основни направления в психологичната помощ / Иван Александров . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 116 с.

   

   ISBN 978-954-449-797-2 

 корица 

Сист. No: 12601

- 210 -

36817-Психиатрия 

Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова

   Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст / Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 304 с.

   

   ISBN 978-619-7137-56-9 

 корица 

Сист. No: 12703

- 211 -

36717, 36717-Психиатрия 

Въведение в психологията  : За студенти от сферата на здравеопазването / Пенка Атанасова Атанасова, Елена Петрова Даскалова, Радка Иванова Масалджиева, Мария Анастасова Семерджиева и др ; Ред. Р. И. Масалджиева . - Пловдив : Миртани инвестмънт, 2014 . - 156 с.

   

   ISBN 978-619-90245-1-5 

 корица 

Сист. No: 12487

- 212 -

36780, 36780-Психиатрия 

Енев, Свилен

   Зависимост към интернет и компютърни игри : Научно изследване / Свилен Енев . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 168 с.

   

   ISBN 978-954-449-718-7 

 корица 

Сист. No: 12602

- 213 -

36795, 36795-Психиатрия, 36795-Психиатрия и психология 

Медицинска психология  / В. Акабалиев, Д. Стоянов, С. Ангелова, Т. Атанасов, З. Арабаджиев, К. Георгиева, В. Кадиян, В. Митрева и др ; Ред. В. Акабалиев, Д. Стоянов . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 124 с.

   

   ISBN 978-619-189-006-4 

 корица 

Сист. No: 12670

- 214 -

36838-Психология 

Поп-Jорданова, Нада

   Емоции неопходни за да бидеме луге / Нада Поп-Jорданова . - Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2014 . - 322 с.

   

   ISBN 978-608-203-118-7 

 корица 

Сист. No: 12751

- 215 -

36719, 36719-Психиатрия 

Учебник по психиатрия  : За студенти по медицина / В. Акабалиев, Д. Стоянов, Р. Масалджиева, С. Ангелова, З. Арабаджиев, Т. Атанасов, С. Георгиев, А. Каканакова, С. Кандиларова, В. Котетаров, М. Мантарков, И. Митрев, В. Кадиян, В. Митрева, П. Нончев, С. Попов, С. Хаджиева ; Ред. Валентин Акабалиев . - 3. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 204 с.

   

   ISBN 978-619-189-014-9 

 корица 

Сист. No: 12489

Радиология

- 216 -

36821, 36821-Ренгенология и радиология, 36821-Рентгенология и радиология 

Ръководство по лъчева терапия и нуклеарна медицина  : За студенти / М. Янева, М. Влайкова, Л. Михова, В. Станчев, М. Маровска, А. Ботушанова ; Ред. М. Янева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 128 с.

   

   ISBN 978-619-7085-56-3 

 корица 

Сист. No: 12712

Дентална медицина

- 217 -

C 3523 

[Четиридесет и пет] 45 години Факултет по дентална медицина - Пловдив  : Юбилейна научна сесия. Сборник научни трудове /  Ред. Георги Тодоров и др . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 242 с.

   

   ISBN 978-619-7085-57-0 

 корица 

Сист. No: 12663

- 218 -

36777 

Babannavar, Roopa et al.

   Porcelain laminate veneers : Predictable and durable esthetic corrections for anterior teeth / Roopa Babannavar, Arvind Shenoy, Shitalkumar Sagary . - Saarbrucken : Lap Lambert academic publ., 2013 . - 127 p.

   

   ISBN 978-3-659-38967-2 

 корица 

Сист. No: 12599

- 219 -

36805, 36805-ЛЧХ 

Collection self-training tests and questions in oral and maxillofacial surgery for students of dental medicine - forth year  / Dimitar Atanasov, Donka Kirova, Hristo Kuzmanov, Deyan Neichev, Iliya Budev, Atanaska Dinkova ; Ред. Dimitar Atanasov, Petia Pechalova . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2015 . - 112 p.

   

   ISBN 978-619-7085-55-6 

 корица 

Сист. No: 12603

- 220 -

II 14637 

Fundamentals of color  : Shade matching and communication in esthetic dentistry / Stephen J. Chu, Alessandro Devigus, Rade D. Paravina, Adam J. Mieleszko . - 2nd ed. . - Chicago : Quintessence Publishing Co, 2010 . - 157 p.

   

   ISBN 978-0-86715-497-9 

 корица 

Сист. No: 12598

- 221 -

C II 2321 

Katrova, Lydia

   Basics of dental health and dental practice management / Lydia Katrova . - Sofia : Leading technologies in dentistry, 2015 . - 178 p.

   

   ISBN 978-954-90363-4-3 

 корица 

Сист. No: 12746

- 222 -

II 14692-Ендодонтия 

Manchorova-Veleva, Neshka et al.

   Diagnosis, differential diagnosis and therapeutic guidelines in operative dentistry and endodontics / Neshka Manchorova-Veleva, Stoyan Vladimirov . - Plovdiv, 2016 . - 96 p.

   

   ISBN 978-954-2942-19-1 

 корица 

Сист. No: 10393

- 223 -

C 3520-Ортодонтия 

Orthodontic syllabus for students  / Vera Borisova Krumova, Laura Stefanova Andreeva, Vladimir Ivanov Pertunov, Miroslava Veselinova Yordanova, Svetlana Veselinova Yordanova et al . - Sofia : Б. и., 2014 . - 176 p.

   

   ISBN 978-954-420-310-8 

 корица 

Сист. No: 12476

- 224 -

C II 2324-Дентална медицина 

Wander, Philip A. et al.

   Dental photography / Philip A. Wander, Peter D. Gordon . - London : BDJ, 1987 . - 96 p.

   

   ISBN 0-904588-18-1 

  

Сист. No: 12821

- 225 -

C II 2318-Фармакология 

Zhelyazkova-Savova, Maria et al.

   Pharmacology workbook for dental students / Maria Zhelyazkova-Savova, Stefka Valcheva-Kuzmanova . - Varna : MU - Varna, 2015 . - 90 p.

   

   ISBN 978-619-7137-25-5 

  

Сист. No: 12527

- 226 -

С Д 41-Протетична дентална медицина 

Апостолов, Николай Асенов

   Роля на протезните адхезиви при лечение с цели протези : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Асенов Апостолов . - София : МУ - София, 2015 . - 186 с.

   

 корица 

Сист. No: 12623

- 227 -

II 14605, II 14605-Дентална медицина 

Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика  : В 2 т. . - София : Евър, 2011-2014

   

   Т. 2 . - 2014 . - 94 с.

   

  

Сист. No: 12497

- 228 -

36769, 36769-Вътрешни болести 

Дентална медицина и вътрешни болести  : Компендиум / Мария Панчовска-Мочева, Венета Паскалева-Пейчева, Христина Лалабонова, Христо Даскалов ; Ред. М. Панчовска-Мочева, Хр. Лалабонова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 146 с.

   

   ISBN 978-619-189-017-0 

 корица 

Сист. No: 12576

- 229 -

C II 2312-Материалознание 

Дикова, Цанка

   Дентално материалознание : В 2 ч. / Цанка Дикова . - Варна : МУ - Варна, 2014-2015

   

   Ч. 2 . - 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-7137-48-4 

 корица 

Сист. No: 12720

- 230 -

36714, 36714-Образна дентална диагностика 

Йовчев, Димитър

   Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика / Димитър Йовчев . - София : Медицина и физкултура, 2015 . - 167 с.

   

   ISBN 978-954-420-312-2 

 корица 

Сист. No: 12484

- 231 -

С Д 39-Кариесология 

Караяшева, Добрина Павлова

   Роля на слюнката в етиопатогенезата на зъбния кариес : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Добрина Павлова Караяшева . - София : МУ - София, 2015 . - 199 с.

   

  

Сист. No: 12590

- 232 -

C 3522-Кариесология 

Караяшева, Добрина Павлова

   Роля на слюнката в етиопатогенезата на зъбния кариес : Автореферат / Добрина Павлова Караяшева . - София : МУ - София, 2015 . - 82 с.

   

  

Сист. No: 12591

- 233 -

С Д 37-Орална и ЛЧХ 

Лалабонова, Христина Костадинова

   Приложение на нискоенергийното лазерно лъчение при лечението на някои заболявания на оралната лигавица и включването му в хирургичния протокол на денталната имплантология : Дисертационен труд за присъждане на научна степен "Доктор на медицинските науки" / Христина Костадинова Лалабонова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 208 с.

   

  

Сист. No: 12478

- 234 -

C II 2323 

Манчорова-Велева, Нешка

   (Net)биология на ученето : За студенти и преподаватели / Нешка Манчорова-Велева . - Пловдив : КСИ, 2015 . - 136 с.

   

   ISBN 978-954-2942-18-4 

 корица 

Сист. No: 12792

- 235 -

С Д 36-Ендодонтия 

Ничева, Стела Борисова

   Индиректно адхезивно възстановяване на ендодонтски лекувани дъвкателни зъби с композитни обтурации : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Стела Борисова Ничева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 158 с.

   

 корица 

Сист. No: 12449

- 236 -

C 3519-Ендодонтия 

Ничева, Стела Борисова

   Индиректно адхезивно възстановяване на ендодонтски лекувани дъвкателни зъби с композитни обтурации : Автореферат / Стела Борисова Ничева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

  

Сист. No: 12450

- 237 -

K 191 

Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти  : За практическо обучение на студенти от специалност "Зъботехник" към МУ - МК гр. Пловдив / Светозар Янков, Светослав Славов, Николета Трайкова, Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 51 с.

   

   ISBN 978-619-7085-54-9 

 корица 

Сист. No: 12686

- 238 -

K 191 

Области на приложение на режещи, абразивни и полиращи инструменти  : За практическо обучение на студенти от специалност "Зъботехник" към МУ - МК гр. Пловдив / Светозар Янков, Светослав Славов, Николета Трайкова, Мария Божкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 51 с.

   

   ISBN 978-619-7085-54-9 

 корица 

Сист. No: 12686

- 239 -

С Д 40-ЛЧХ 

Петров, Петко Георгиев

   Орална левкоплакия - насоки за диагностика и лечение : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Петко Георгиев Петров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 151 с.

   

 корица 

Сист. No: 12622

- 240 -

С Д 38-Протетична дентална медицина 

Тодоров, Рангел Георгиев

   Транспарентност и цветови характеристики на горни фронтални зъби : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Рангел Георгиев Тодоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 243 с.

   

  

Сист. No: 12577

- 241 -

C 3521-Протетична дентална медицина 

Тодоров, Рангел Георгиев

   Транспарентност и цветови характеристики на горни фронтални зъби : Автореферат / Рангел Георгиев Тодоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

  

Сист. No: 12578

- 242 -

C 3528-Дентална медицина 

Томов, Георги и др.

   Учебник за асистента на лекаря по дентална медицина / Георги Томов, Мария Радева, Венцислав Стоев ; Ред. Георги Томов . - [София] : СОФТТРЕЙД, 2015 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-334-175-7 

 корица 

Сист. No: 12788

- 243 -

36735, 36735-Кариесология 

Филипов, Иван

   Сборник тестове по оперативно зъболечение (кариесология) : Клинично обучение / Иван Филипов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 137 с.

   

   ISBN 978-619-7085-45-7 

 корица 

Сист. No: 12517

- 244 -

36736, 36736-Ендодонтия 

Филипов, Иван

   Сборник тестове по оперативно зъболечение (ендодонтия) : Клинично обучение / Иван Филипов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 102 с.

   

   ISBN 978-619-7085-44-0 

 корица 

Сист. No: 12518

- 245 -

II 14615, II 14615-Протетична дентална медицина 

Филчев, Андон

   Протетична дентална медицина : Клиника / Андон Филчев . - София : Mind Print, 2014 . - 312 с.

   

   ISBN 978-954-92873-6-3 

 корица 

Сист. No: 12444

- 246 -

II 14671, II 14671-Пародонтология 

Фиркова, Елена и др.

   Основи на пародонталната инструментация : Лекционен курс / Елена Фиркова, Здравка Иванова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 143 с.

   

  

Сист. No: 12682

Токсикология

- 247 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sodertalje : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

Сист. No: 12605

Урология

- 248 -

Д 445 

Кадим, Маджид Наджи

   Клинични, диагностични и хирургични аспекти на уротилиалните карциноми на горните пикочни пътища. Моноцентрично ретроспективно проучване : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Маджид Наджи Кадим . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 121 с.

   

 корица 

Сист. No: 12760

- 249 -

36841 

Кадим, Маджид Наджи

   Клинични, диагностични и хирургични аспекти на уротилиалните карциноми на горните пикочни пътища : Автореферат / Маджид Наджи Кадим . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 22 с.

   

 корица 

Сист. No: 12761

- 250 -

36799-Урология 

Кънчев, Славчо

   Свръхактивен пикочен мехур / Славчо Кънчев . - София : Найс АН, 2009 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-92001-9-5 

 корица 

Сист. No: 12678

- 251 -

36810, 36810-Онкология, 36810-Урология 

Тумори на тестиса  : Ръководство за диагностика и лечение на ГКК / Орлин Савов, Димитър Младенов, Митко Цветков, Красимир Янев, Владислав Младенов ; Ред. Димитър Д. Младенов . - Плевен : ЕТ "Пейчински - Г. Илиев" - Плевен, 2015 . - 127 с.

   

   ISBN 978-954-8479-33-2 

 корица 

Сист. No: 12696

Фармакология

- 252 -

II 14638, II 14638-Фармакология 

Boyadjieva, Nadka

   Basic and clinical pharmacology with toxicology / Nadka Boyadjieva, Georgeta Bocheva, Georgi Bogdanov, Anna Belcheva, Damianka Getova, Lyudmil Peychev et al ; Ред. Nadka Boyadjieva . - Sodertalje : ARSO, 2015 . - 388 p.

   

   ISBN 978-954-9301-84-7 

 корица 

Сист. No: 12605

- 253 -

36856-Фармакология 

Vademecum  : Libra AG . - 38 с.

   

 корица 

Сист. No: 12795

- 254 -

II 14616-Фармакология 

Valcheva-Kuzmanova, Stefka et al.

   Pharmacology workbook for medical students / Stefka Valcheva-Kuzmanova, Maria Zhelyazkova-Savova . - Varna : MU - Varna, 2015 . - 128 p.

   

   ISBN 978-619-7137-26-2 

 корица 

Сист. No: 12475

- 255 -

Д 429 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Дисертационен труд / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 123 с.

   

 корица 

Сист. No: 12608

- 256 -

36782 

Апостолова, Елисавета Георгиева

   Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на ретигабин : Автореферат / Елисавета Георгиева Апостолова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

 корица 

Сист. No: 12609

- 257 -

K II 22 

Вълчева-Кузманова, Стефка

   Фармакология : Учебник и учебна тетрадка за студенти от специалностите "Медицински козметик", "Рехабилитатор", "Здравен мениджмънт", и "Фармацевтичен мениджмънт" / Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 88 с.

   

   ISBN 978-954-449-772-9 

 корица 

Сист. No: 12499

- 258 -

36827-Фармакология 

Георгиев, Калоян Добринов

   Биофармацевтични и фармакокинетични аспекти при използване на неинвазивни пътища за въвеждане на лекарствени вещества с пептидна структура / Калоян Добринов Георгиев . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 148 с.

   

   ISBN 978-619-7137-43-9 

 корица 

Сист. No: 12721

- 259 -

II 14625-Фармакология 

Желязкова-Савова, Мария и др.

   Клинична фармакология : Клиникофармакологични подходи в лечението на социално значими заболявания : Учебник за студенти по медицина / Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев ; Ред. Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 136 с.

   

   ISBN 978-619-7137-32-3 

 корица 

Сист. No: 12526

- 260 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова, Спиро Константинов . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 1 / Маргарита Христова Караиванова, Спиро Михайлов Константинов, Георги Цветанов Момеков, Вирджиния Йорданова Цанкова, Делян Пеев Делев . - 228 с.

   

   ISBN 978-954-334-158-0 

 корица 

Сист. No: 12515

- 261 -

II 14623, II 14623-Фармакология 

Фармакотерапия и проблеми на клиничната фармация  : В 2 ч. /  Ред. Маргарита Караиванова . - София : СОФТТРЕЙД, 2014

   

   Ч. 2 / Маргарита Караиванова, Мария Орбецова, Мария Манова, Делян Делев, Иванка Ненова, Жанет Грудева-Попова, Людмил Пейчев, Анастасия Тренова, и др. . - 502 с.

   

   ISBN 978-954-334-160-3 

 корица 

Сист. No: 12516

- 262 -

36829 

Фитотерапия  / Божидарка Хаджиева, Лили Пейкова, Мая Георгиева, Данка Обрешкова . - Пловдив : МАКРОС, 2015 . - 184 с.

   

   ISBN 978-954-561-355-5 

  

Сист. No: 12730

- 263 -

II 14680 

Хаджиева, Божидарка

   Фармакогнозия : Учебно помагало за помощник-фармацевти : Ч. 1- / Божидарка Хаджиева . - Пловдив : МАКРОС, 2014-

   

   ISBN 978-954-561-347-0 

   Ч. 1 . - 2014 . - 111 с.

   

  

Сист. No: 12731

- 264 -

36739 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Автореферат / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12522

- 265 -

Д 428 

Шишманова-Досева, Михаела Стилианова

   Експериментално проучване за влиянието на Lacosamide върху обучение, памет и физически работен капацитет на плъхове : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Михаела Стилианова Шишманова-Досева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 174 с.

   

 корица 

Сист. No: 12564

Фармация

- 266 -

36852 

Златарева, Албена Т.

   Реимбурсна лекарствена политика : Анализ на приложението на национални модели / Албена Т. Златарева . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 126 с.

   

   ISBN 978-954-449-819-1 

 корица 

Сист. No: 12787

- 267 -

Д 412 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 153 с.

   

 корица 

Сист. No: 12451

- 268 -

36699 

Пиличева, Бисера Асенова

   Биоадхезивни микрочастици за назално приложение с бетахистин : Автореферат / Бисера Асенова Пиличева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 55 с.

   

 корица 

Сист. No: 12452

- 269 -

Д 413 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 197 с.

   

 корица 

Сист. No: 12453

- 270 -

36700 

Пъпанов, Стоян Илиев

   Фармацевтични грижи, регулаторни аспекти и аналитично охарактеризиране на някои лекарствени продукти в педиатрията : Автореферат / Стоян Илиев Пъпанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 56 с.

   

 корица 

Сист. No: 12454

- 271 -

36828 

Социална фармация и фармацевтично законодателство  : Учебник / Генка Петрова, Валентина Петкова, Илко Гетов, Мона Стефанова, Димитър Димитров, Даниела Грекова, Васил Маджаров и др ; Ред. Г. Петрова . - София : ЦМБ, 2015 . - 552 с.

   

   ISBN 978-954-9318-37-1 

  

Сист. No: 12729

Физика. Биофизика

- 272 -

II 14675-Физика. Биофизика 

Alexandrova, Margarita

   Medical physics : Practice book. Test questions and problems / Margarita Alexandrova . - Pleven : Publ. center, Medical University - Pleven, 2015 . - 141 p.

   

   ISBN 978-954-756-169-4 

 корица 

Сист. No: 12709

- 273 -

II 14622, II 14622-Физика 

Milieva, Emilia

   Lecture handouts in medical physics : For medical students / Emilia Milieva . - Sofia : Prepress, 2014 . - 140 p.

   

   ISBN 978-954-90443-7-9 

 корица 

Сист. No: 12504

- 274 -

36728, 36728-Физика 

Todorov, Ventseslav et al.

   Medical physics MCQs / Ventseslav Todorov, Emilia Milieva, Hristo Badakov . - Sofia : Prepress, 2015 . - 56 p.

   

   ISBN 978-954-90443-8-6 

 корица 

Сист. No: 12502

- 275 -

II 14621, II 14621-Физика 

Милиева, Емилия

   Медицинска физика в тематични слайдове : За студенти по медицина / Емилия Милиева . - София : Prepress, 2014 . - 148 с.

   

   ISBN 978-654-90443-6-2 

 корица 

Сист. No: 12503

- 276 -

II 14686 

Табаков, С. и др.

   Начало и развитие на електронното обучение : Разработването на електронни книги, бази данни с изображения, Е-речник и Е-енциклопедия по медицинска физика / С. Табаков, В. Табакова . - Лондон : Valonius Press, 2015 . - 199 с.

   

   ISBN 978-0-9552108-5-3 

 корица 

Сист. No: 12781

- 277 -

36727, 36727-Физика 

Тодоров, Венцеслав и др.

   Сборник от тестове по медицинска физика / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева, Христо Бадъков . - София : Prepress, 2015 . - 56 с.

   

   ISBN 978-954-90443-9-3 

 корица 

Сист. No: 12501

Физикална терапия. Рехабилитация

- 278 -

K 190 

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова

   Кинезитерапия при заболявания на опорно-двигателния апарат / Мария Стамова Вакрилова-Бечева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 80 с.

   

   ISBN 978-619-7085-46-4 

 корица 

Сист. No: 12685

- 279 -

Д 430 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 129 с.

   

 корица 

Сист. No: 12610

- 280 -

36783 

Гонкова, Мария Илиева

   Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа : Автореферат / Мария Илиева Гонкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 46 с.

   

 корица 

Сист. No: 12611

- 281 -

Д 427 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" към докторска програма "Физиотерапия, курортология и рехабилитация" / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 170 с.

   

 корица 

Сист. No: 12562

- 282 -

36759 

Елкова, Хариета Добринова

   Организационно-управленчески проблеми на етапната болнична и извънболнична рехабилитация и отражението им върху качеството на живот на болни с мозъчен инсулт : Автореферат / Хариета Добринова Елкова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 45 с.

   

 корица 

Сист. No: 12563

- 283 -

K II 23 

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия : Учебник за студенти физиотерапевти : медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт : В 4 ч. / Видьо Василев Желев . - София : Авангард Прима, 2011

   

   Ч. 1. Обща - основи, методика и организация на физиотерапията . - 120 с.

   

   ISBN 978-954-323-869-9 

 корица 

Сист. No: 12592

- 284 -

K II 24 

Желев, Видьо Василев

   Физиотерапия : Учебник за студенти по физиотерапия : медицински рехабилитатор ерготерапевт, кинезитерапевт : В 4 ч. / Видьо Василев Желев . - 2. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2014

   

   Ч. 2. Практическа - средства на физиотерапията . - 168 с.

   

   ISBN 978-619-160-356-5 

 корица 

Сист. No: 12595

- 285 -

II 14635 

Карайджикова, Лейла

   Мануални методи за мобилизация при мускулно-скелетни дисфункции в областта на гръбначния стълб / Лейла Карайджикова . - София : Авангард Прима, 2011 . - 178 с.

   

   ISBN 978-954-323-909-2 

 корица 

Сист. No: 12596

- 286 -

II 14626, II 14626-Физикална терапия, II 14626-Физиотерапия 

Каснакова, Петя

   Ръководство по лечебен масаж : За обучение на студенти рехабилитатори от медицинските колежи / Петя Каснакова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 106 с.

   

   ISBN 978-619-7085-47-1 

 корица 

Сист. No: 12528

- 287 -

Д 435 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движението при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 163 с.

   

 корица 

Сист. No: 12620

- 288 -

36788 

Милушев, Емил Георгиев

   Мониториране на промените в движенията при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова крание-корпо-графия : Автореферат / Емил Георгиев Милушев . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 60 с.

   

 корица 

Сист. No: 12621

Физиология

- 289 -

36776 

Аврамова, Татяна

   Основи на физиологията на човека / Татяна Аврамова . - София : АРСО, 2015 . - 284 с.

   

   ISBN 978-619-197-009-4 

 корица 

Сист. No: 12589

- 290 -

36814 

Горанова, Ваня

   Роля на матриксните металопротеинази -2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система / Ваня Горанова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 170 с.

   

   ISBN 978-954-449-814-6 

 корица 

Сист. No: 12700

- 291 -

II 14684, II 14684-Физиология 

Физиология на човека  : Учебник за студенти по медицина / Радослав Александров Гърчев, Лилия Александрова Витанова, Нина Юриева Белова, Ангел Димитров Куртев, Бистра Димитрова Йорданова-Попова и др ; Ред. Л. Витанова, Р. Гърчев . - 2. изд. . - София : АРСО, 2015 . - 560 с.

   

   ISBN 978-619-197-006-3 

 корица 

Сист. No: 12776

- 292 -

II 14696, II 14696-Физиология 

Физиология на човека  : Учебник за студенти по дентална медицина. Учебник за студенти по фармация / Радослав Александров Гърчев, Лилия Александрова Витанова, Нина Юриева Белова, Елка Бориславова Йорданова-Попова, Бистра Димитрова Стоименова и др ; Ред. Р. Гърчев . - София : АРСО, 2016 . - 448 с.

   

   ISBN 978-619-197-022-3 

 корица 

Сист. No: 12880

Хигиена. Екомедицина

- 293 -

A 1622 
 WHO 

   Evaluation of certain veterinary drug residues in food : Seventy-eighth report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives . - Geneva : WHO, 2014 . - 123 p. . -  (WHO technical report series ; 988)

   

   ISBN 978-92-4-120988-5 

 корица 

Сист. No: 12468

- 294 -

A 1622 
 WHO 

   Evaluation of certain food additives : Seventy-ninth report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives . - Geneva : WHO, 2015 . - 124 p. . -  (WHO technical report series ; 990)

   

   ISBN 978-92-4-120990-8 

 корица 

Сист. No: 12727

- 295 -

36768-Хигиена 

Кавалджиева, Боряна

   Основи на ергономията и организацията на труда / Боряна Кавалджиева . - Варна : МУ - Варна, 2015 . - 142 с.

   

   ISBN 978-619-7137-34-7 

 корица 

Сист. No: 12575

- 296 -

36762-Хигиена 

Колева, Николина

   Училищна хигиена и здравно образование / Николина Колева . - 3. прераб. изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014 . - 128 с.

   

   ISBN 978-954-07-3728-7 

 корица 

Сист. No: 12567

- 297 -

II 14674-Педиатрия 

Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст  / Стефка Петрова, Веселка Дулева, Лалка Рангелова, Мариана Куртишева, Антоанета Антонова и др . - София : Арбилис, 2013 . - 400 с.

   

   ISBN 978-619-7063-06-6 

 корица 

Сист. No: 12705

- 298 -

36741-Хигиена 

Физически фактори - оценка на експозицията и риска за човека  : Учебник за студенти по медицински специалности "опазване и контрол на общественото здраве", за специализанти по "медицинска санитарна физика", "трудова медицина", "хигиена" / Мишел Израел, Михаела Иванова, Виктория Зарябова, Веска Топалова ; Ред. Мишел Израел . - Плевен : ИЦ - "МУ - Плевен", 2015 . - 199 с.

   

   ISBN 978-954-756-162-5 

 корица 

Сист. No: 12530

- 299 -

36770 

Хигиена и екология  : Учебник за студенти, обучавани в Медицински колеж / Пенка Гацева, Виктория Атанасова, Анелия Биволарска, Марияна Александрова ; Ред. П. Гацева . - Пловдив : Лакс Бук, 2015 . - 160 с.

   

   ISBN 978-619-189-018-7 

 корица 

Сист. No: 12579

- 300 -

36826-Хигиена 

Юстиниянова, Бисера

   Хигиена и медицинска екология (превантивна медицина) : Учебник за студенти и специализанти от медицински университети / Бисера Юстиниянова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 392 с.

   

   ISBN 978-954-449-805-4 

 корица 

Сист. No: 12718

Химия. Биохимия

- 301 -

36800 

Аргирова, Марияна Димитрова

   Биологични ефекти на реакцията на Майяр : Автореферат / Марияна Димитрова Аргирова . - София : БАН, 2015 . - 86 с.

   

 корица 

Сист. No: 12679

Хирургия

- 302 -

36738 

Malignant diseases in surgery  : The second surgery conference of medical students : Abstract book, 19th march /  Ed. Ivan Novakov . - Plovdiv : MU - Plovdiv, 2015 . - 39 p.

   

 корица 

Сист. No: 12521

- 303 -

Д 439 

Али, Метин Мюмюн

   Прогностично значение на интраоперативния ПТХ тест за развитие на хипокалциемия след тотална тиреоидектомия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Метин Мюмюн Али . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 146 с.

   

 корица 

Сист. No: 12687

- 304 -

36803 

Али, Метин Мюмюн

   Прогностично значение на интраоперативния ПТХ тест за развитие на хипокалциемия след тотална тиреоидектомия : Автореферат / Метин Мюмюн Али . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 56 с.

   

 корица 

Сист. No: 12688

- 305 -

36761-Хирургия 

Данов, Владимир

   Хирургия за медицински сестри : Ч. 1- / Владимир Данов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2014-

   

   Ч. 1 . - 2014 . - 260 с.

   

   ISBN 978-954-07-3754-6 

 корица 

Сист. No: 12566

- 306 -

36812-Пластична хирургия и изгаряния 

Заякова, Йоланда

   Птоза при хипотрофичен и нормотрофичен бюст : Информираност на пациента, предоперативен анализ, хирургични техники за корекция / Йоланда Заякова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 214 с.

   

   ISBN 978-954-449-747-7 

 корица 

Сист. No: 12698

- 307 -

36813-Пластична хирургия и изгаряния 

Заякова, Йоланда

   Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция / Йоланда Заякова . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 112 с.

   

   ISBN 978-954-449-744-6 

 корица 

Сист. No: 12699

- 308 -

Д 419 

Зънзов, Елеан

   Оперативно поведение за възстановяване на тъканни дефекти при откритите травми на главата : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Елеан Зънзов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 164 с.

   

 корица 

Сист. No: 12464

- 309 -

Д 415 

Иванов, Бисер Красимиров

   Алгоритъм на хирургично лечение при гнойно-деструктивни заболявания на белия дроб и плеврата в детската възраст : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Бисер Красимиров Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 146 с.

   

 корица 

Сист. No: 12457

- 310 -

36702 

Иванов, Бисер Красимиров

   Алгоритъм на хирургично лечение при гнойно-деструктивни заболявания на белия дроб и плеврата в детската възраст : Автореферат / Бисер Красимиров Иванов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12458

- 311 -

Д 444 

Калевски, Светослав Калчев

   Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент : Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор на науките" / Светослав Калчев Калевски . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 335 с.

   

 корица 

Сист. No: 12755

- 312 -

36760, 36760-Хирургия 

Новаков, Иван и др.

   Ръководство за практически упражнения по хирургия / Иван Новаков, Георги Паскалев . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 261 с.

   

   ISBN 978-619-7085-48-8 

 корица 

Сист. No: 12565

- 313 -

36857 

Сборник от тестови въпроси по "Лицево-челюстна протетика"  / Я. Кълъчев, И. Наков, Ат. Ботев, Е. Тенев . - Пловдив : Копиполис Къмпани ЕООД, 2014 . - 89 с.

   

 корица 

Сист. No: 12796

- 314 -

Д 442 

Сираков, Станимир Стефанов

   Ендоваскуларно лечение на мозъчни артерио-венозни малформации : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Станимир Стефанов Сираков . - София : УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", 2015 . - 151 с.

   

 корица 

Сист. No: 12753

- 315 -

Д 432 

Стефанов, Таньо Пенев

   Хирургическо поведение към париеталната плевра при болни със спонтанен пневмоторакс : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Таньо Пенев Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 154 с.

   

 корица 

Сист. No: 12614

- 316 -

36785 

Стефанов, Таньо Пенев

   Хирургическо поведение към париеталната плевра при болни със спонтанен пневмоторакс : Автореферат / Таньо Пенев Стефанов . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12615

- 317 -

Д 424 

Тодоров, Бойко Емилов

   Преживяемост и прогностични фактори при болни с колоректален карцином : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Бойко Емилов Тодоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 124 с.

   

 корица 

Сист. No: 12509

- 318 -

36731 

Тодоров, Бойко Емилов

   Преживяемост и прогностични фактори при болни с колоректален карцином : Автореферат / Бойко Емилов Тодоров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2014 . - 52 с.

   

 корица 

Сист. No: 12510

- 319 -

Д 443 

Харитонов,, Димитър Георгиев

   Съвременно хирургично лечение на субаксиални цервикални травми : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Димитър Георгиев Харитонов . - Варна : МУ - Варна, 2014 . - 164 с.

   

 корица 

Сист. No: 12754

- 320 -

Д 440 

Чакъров, Джевдет

   Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Джевдет Чакъров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 149 с.

   

 корица 

Сист. No: 12689

- 321 -

36804 

Чакъров, Джевдет

   Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ) : Автореферат / Джевдет Чакъров . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2015 . - 72 с.

   

 корица 

Сист. No: 12690

Художествена литература

- 322 -

36833 

Bulgarska poezja kwantova  /  Ред. Rozalia Alexandrova, Aleksy Wrobel . - londyn : KaMPe, 2015 . - 24 p. . -  (Biblioteczka KaMPe ; 5)

   

   ISBN 978-0-9570372-7-4 

 корица 

Сист. No: 12741

- 323 -

36834 

Александрова, Розалия

   Да открехнем вратата на смисъла или рефлексии на информационната наука / Розалия Александрова . - Пловдив : УИ "П. Хилендарски", 2015 . - 210 с.

   

   ISBN 978-619-202-024-8 

 корица 

Сист. No: 12742

- 324 -

36835 

Александрова, Розалия

   Реалният живот на чувствата : Квантова поезия. Стих в стиха / Розалия Александрова . - Пловдив : Б. и., 2015 . - 81 с.

   

   ISBN 978-619-216-005-0 

 корица 

Сист. No: 12743

- 325 -

36712 

Асклепий се смее  /  Състав. Никола Запрянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Б. и., 2014 . - 249 с.

   Дарение от проф. д-р Никола Запрянов

 корица 

Сист. No: 12482

- 326 -

36746 

Гранитски, Иван

   Тринакия : Стихове 3 х 33 / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 232 с.

   

   ISBN 978-954-09-0832-8 

 корица 

Сист. No: 12540

- 327 -

36747 

Гранитски, Иван

   Гео Милев и трагиката на националната съдба / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 144 с.

   

   ISBN 978-954-09-0903-5 

 корица 

Сист. No: 12541

- 328 -

36745 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013-

   

   Т. 1. Апология на Средновековието. Покръстване и християнизация на българите . - 2013 . - 503 с.

   

   ISBN 978-954-09-0811-3 

 корица 

Сист. No: 12536

- 329 -

36745 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013-

   

   Т. 2. Княз Борис Първи(852-889; 907). Кавханите и ичиргу боилите на Българското ханство-царство (VII-XI в.) . - 2014 . - 512 с.

   

   ISBN 978-954-09-0814-4 

 корица 

Сист. No: 12537

- 330 -

36745 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013

   

   Т. 3. Папството и българите през Средновековието (IX-XIV в.) . - 2013 . - 523 с.

   

   ISBN 978-954-09-0815-1 

 корица 

Сист. No: 12538

- 331 -

36745 

Гюзелев, Васил

   Съчинения : В 5 т. / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013-

   

   Т. 4. Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII-XIV в. . - 2014 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-09-0816-8 

 корица 

Сист. No: 12539

- 332 -

36748 

Дончев, Антон

   Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес : В 4 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2014

   

   Кн. 1/2 . - 728 с.

   

   ISBN 978-954-09-0881-6 

 корица 

Сист. No: 12542

- 333 -

36748 

Дончев, Антон

   Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес : В 4 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2014

   

   Кн. 3/4 . - 704 с.

   

   ISBN 978-954-09-0882-3 

 корица 

Сист. No: 12543

- 334 -

36749 

Дончев, Антон

   Трите живота на Кракра : В 2 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2012

   

   Кн. 1. Земетръс. Пещерата на великата майка . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-09-0699-7 

 корица 

Сист. No: 12544

- 335 -

36749 

Дончев, Антон

   Трите живота на Кракра : В 2 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2012

   

   Кн. 2. Сперхей. Обсадата на Перник . - 360 с.

   

   ISBN 978-954-09-0700-0 

 корица 

Сист. No: 12545

- 336 -

36750 

Дончев, Антон

   Сказание за времето на Самуила : За Самуил и брата му Аарон. За синовете им Радомир и Владислав. За селяка Житан и старейшината Горазд Мъдрия и за много други хора, живели преди нас : В 2 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2007

   

   Кн. 1 . - 495 с.

   

   ISBN 978-954-739-388-2 

 корица 

Сист. No: 12546

- 337 -

36750 

Дончев, Антон

   Сказание за времето на Самуила : За Самуил и брата му Аарон. За синовете им Радомир и Владислав. За селяка Житан и старейшината Горазд Мъдрия и за много други хора, живели преди нас : В 2 кн. / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2007

   

   Кн. 2 . - 415 с.

   

   ISBN 978-954-739-389-9 

 корица 

Сист. No: 12547

- 338 -

36751 

Дончев, Антон

   Девет лица на човека / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2004 . - 255 с.

   

   ISBN 954-739-556-4 

 корица 

Сист. No: 12548

- 339 -

36713 

Запрянов, Никола

   Лейди Странгфорд и любовта й към българския народ / Никола Запрянов . - Пловдив : Б. и., 2014 . - 99 с.

   Дарение от проф. д-р Никола Запрянов

 корица 

Сист. No: 12483

- 340 -

36773 

Кавлаков, Петър

   Подвижни пясъци / Петър Кавлаков . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 92 с.

   

   ISBN 978-954-9549-74-4 

 корица 

Сист. No: 12582

- 341 -

36743 

Косев, Константин

   България и княз Бисмарк : Създателят на модерна Германия / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 280 с.

   

   ISBN 978-954-09-0829-8 

 корица 

Сист. No: 12532

- 342 -

I 2023 

Косев, Константин

   Социалистическият идеал между илюзията и реалността / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 72 с.

   

   ISBN 978-954-09-0754-3 

 корица 

Сист. No: 12535

- 343 -

II 14628 

Марков, Георги

   България в балканския съюз срещу османската империя 1911 - 1913 / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 568 с.

   

   ISBN 978-954- 

 корица 

Сист. No: 12533

- 344 -

36744 

Марков, Георги

   Другата история на най-голямата война : Кн. 1- / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014

   

   ISBN 978-954-09-0874-8 

   Кн. 1. Разгарянето на пожара . - 392 с.

   

 корица 

Сист. No: 12534

- 345 -

36832 

Николова, Мария В.

   Жадни капки : Избрано / Мария В. Николова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2012 . - 98 с.

   

   ISBN 978-954-9549-84-3 

 корица 

Сист. No: 12740

- 346 -

36754 

Христов, Хр.

   Игра за двама. Кариера : Новели / Хр. Христов . - Пловдив : Интел дизайн, 2014 . - 183 с.

   

   ISBN 978-619-7178-03-6 

 корица 

Сист. No: 12557

- 347 -

36757 

Христов, Хр.

   Мостът на въздишките / Хр. Христов . - Пловдив : Интел дизайн, 2014 . - 236 с.

   

   ISBN 978-619-7178-01-2 

 корица 

Сист. No: 12560

- 348 -

36755 

Христов, Христо

   Светът през моите очи / Христо Христов . - Пловдив : Интел дизайн, 2014 . - 91 с.

   

   ISBN 978-619-7178-02-9 

 корица 

Сист. No: 12558

- 349 -

36756 

Христов, Христо

   Портрет в елипса / Христо Христов . - Пловдив : Интел дизайн, 2014 . - 240 с.

   

   ISBN 978-619-7178-05-0 

 корица 

Сист. No: 12559

- 350 -

36758 

Христов, Христо

   Малка точица в центъра на света / Христо Христов . - Пловдив : Интел дизайн, 2014 . - 242 с.

   

   ISBN 978-619-7178-04-3 

 корица 

Сист. No: 12561


 Индекс по АВТОРИ

Akabaliev, V. 208 
Akabaliev, Valentin 208 
Alexandrova, Margarita 272 
Alexandrova, Rozalia 322 
Aliman, Okan 42 
Andreeva, Laura Stefanova 223 
Angelova, S. 208 
Arabadzhiev, Z. 208 
Arnold, Amber 122 134 
Atanasov, Dimitar 219 
Atanasov, Nikolay 42 
Atanassov, M. 187 
Babannavar, Roopa 218 
Badakov, Hristo 274 
Baliyan, A. 187 
Baltagi, Badi H. 145 146 
Belcheva, Anna 247 252 
Bocheva, Georgeta 247 252 
Bogdanov, Georgi 247 252 
Bojinova, Veneta 169 
Boyadjieva, Nadka 247 252 
Braun-Podeschwa, Julia 56 57 
Breitsameter, Anna 58 59 60 61 
Brown, Jo 92 
Budev, Iliya 219 
Bussarski, Ventzeslav 169 
Can, Fusun 123 
Cherninkova, Silvia 169 
Chu, Stephen J. 220 
Daskalov, Marin 169 
David, Matthew 93 
Devigus, Alessandro 220 
Dinkova, Atanaska 219 
Dooley, Jenny 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
Ergonul, Onder 123 
Evans, Sandra 62 63 
Evans, Virginia 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 
Fincke, Bettina 148 
Genova, M. 187 
Georgieva, Mila 147 
Gerdzhikov, A. 187 
Getova, Damianka 247 252 
Gilligan, Peter H. 124 135 
Glas-Peters, Sabine 58 59 60 61 78 79 
Gordon, Peter D. 224 
Greiner, Alfred 148 
Griffin, George E. 122 134 
Habersack, Charlotte 56 57 80 81 
Hadzhieva, S. 208 
Insler, Joseph S. 178 
Ivanova, Rositza 12 
John, Alexander 149 
Kadyan, V. 208 
Kakanakova, A. 208 
Kandilarova, S. 208 
Karamanlieva, Tzenka 12 
Karastanev, Krassimir 42 
Katrova, Lydia 94 221 
Katrova, Lydia G. 95 
Kehayov, Ivo 12 
Kermedchieva, R. 187 
Kilova, Kristina 12 
Kirova, Donka 219 
Kitov, Borislav 12 
Kitova, Tanya 12 
Koleva-Georgieva, D. 187 
Konareva-Kostianeva, M. 187 
Kostianev, Stefan 143 
Kostianeva, Sn. 187 
Kotetarov, V. 208 
Krumova, Vera Borisova 223 
Kuzmanov, Hristo 219 
Lunau, Stephan 149 
Madjirova, Nadejda Petrova 207 
Manchorova-Veleva, Neshka 222 
Mantarkov, M. 208 
Marinov, V. 187 
Masaldzhieva, R. 208 
Meran, Renata 149 
Mieleszko, Adam J. 220 
Milieva, Emilia 273 274 
Milkov, Denis 12 
Miller, Melissa B. 124 135 
Mitkova-Hristova, V. 187 
Mitrev, I. 208 
Mitreva, V. 208 
Neichev, Deyan 219 
Nikolov, Fedya 42 
Nikolov, Petar 42 
Noble, Lorraine M. 92 
Nontchev, P. 208 
Novakov, Ivan 179 302 
Paravina, Rade D. 220 
Pechalova, Petia 219 
Pertunov, Vladimir Ivanov 223 
Peychev, Lyudmil 247 252 
Popov, S. 208 
Pude, Angela 56 57 58 59 60 61 62 63 78 79 80 81 
Reimann, Monika 78 79 
Roenpage, Olin 149 
Rothe, Camilla 125 
Sagary, Shitalkumar 218 
Salcido, Kori 75 76 77 
Segelnick, Stuart L. 178 
Shapiro, Daniel S. 124 135 
Shenoy, Arvind 218 
Shotekov, Penko 169 
Sivkova, N. 187 
Sivkova, Nelly 187 
Specht, Franz 62 63 80 81 
Staudter, Christian 149 
Stoyanov, D. 208 
Stoyanova, N. 187 
Sutton, Carole D. 93 
Tabakov, S. 150 
Tabakova, V. 150 
Tenev, Angel 12 
Teodosieva-Krachkova, A. 187 
Todorov, Ventseslav 274 
Tokmakova, Mariya 42 
Toshkova-Hristozova, Slavka 151 
Tran, Trang M. 72 73 74 
Tserovska, Lilia 136 
Tulchinsky, Theodore H. 96 
Valcheva-Kuzmanova, Stefka 225 254 
Vankova, M. 11 
Varavikova, Elena A. 96 
Vladimirov, Stoyan 222 
Vladimirova-Kitova, Lyudmila 42 
Wander, Philip A. 224 
Weinberg, Mea A. 178 
Wrobel, Aleksy 322 
Yocheva, Lyubomira 136 
Yordanova, Miroslava Veselinova 223 
Yordanova, Svetlana Veselinova 223 
Zahariev, Zahari 169 
Zdravkov, Nikolay 42 
Zhelezova, Galina 136 
Zhelyazkov, Christo 12 
Zhelyazkova-Savova, Maria 225 254 
Аврамов, Тони 51 
Аврамова, Татяна 289 
Акабалиев, В. 213 215 
Акабалиев, Валентин 215 
Александров, Александър 26 
Александров, Иван 209 
Александрова, Марияна 299 
Александрова, Розалия 323 324 
Александрова-Янкуловска, Силвия 103 106 
Алексиев, Венелин Александров 204 
Али, Метин Мюмюн 303 304 
Анави, Бенямин 160 
Анаяр Фернандо 26 
Ангелов, Атанас 44 
Ангелова, Анна 102 
Ангелова, С. 213 215 
Ангелова-Христова, Пенка Ангелова 38 39 
Андонова, Силва 104 172 
Антонов, Красимир 35 36 
Антонова, Антоанета 202 297 
Антонова-Николова, Стефка 137 
Апостолов, Николай Асенов 226 
Апостолова, Елисавета Георгиева 255 256 
Арабаджиев, З. 213 215 
Аргирова, Марияна Димитрова 301 
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова 210 
Асанова, Бинназ 49 
Атанасов, М. 188 
Атанасов, Т. 213 215 
Атанасова, Антония 37 
Атанасова, Виктория 299 
Атанасова, Пенка Атанасова 170 171 211 
Атанасова-Еленкова, Мария Гичева 6 
Ахмед-Попова, Ферихан Мустафа 13 14 
Бадъков, Христо 277 
Байкова, Донка Петрова 163 
Балашкова, М. 105 
Балиян, А. 188 
Балтаджиев, Атанас 16 
Балтаджиев, Атанас Георгиев 15 
Балтаджиев, Георги 16 
Балтаджиев, И. 126 
Балтаджиев, Иван 126 
Баталов, Атанас 35 36 
Бекярова, Г. 197 
Белева, Елина Ангелова 46 
Белова, Нина Юриева 291 292 
Биволарска, Анелия 299 
Богданов, Георги Асенов 40 
Боева, Татяна 114 
Божкова, Калинка 141 
Божкова, Мария 237 238 
Бойкинов, Борис Господинов 204 
Ботев, Ат. 22 313 
Ботушанова, А. 216 
Братоева, К. 197 
Вакрилова-Бечева, Мария Стамова 278 
Валентинова, Цв. 105 
Ванков, В. 18 
Василев, Васил 16 
Ватев, Николай 131 
Ватев, Николай Тодоров 131 
Ведър, Олимпия 154 
Велкова, Кичка 55 102 
Велкова, Кичка Георгиева 55 
Велчева, Ирена 177 
Витанова, Л. 291 
Витанова, Лилия Александрова 291 292 
Витлянова, К. 43 
Владева, Ст. 107 
Владимирова-Китова, Л. 43 
Влайкова, М. 216 
Воинов, Валерий 26 
Волина, Уве 10 
Вучев, Димитър Иванов 204 
Вълчева-Кузманова, Стефка 257 259 
Галев, Тодор 152 
Ганчева, Надежда 152 
Гацева, П. 299 
Гацева, Пенка 299 
Генова, Камелия 177 
Генова, Силвия Николаева 189 190 
Георгиев, Александър Асенов 52 53 
Георгиев, Борислав 44 
Георгиев, Калоян Добринов 258 
Георгиев, С. 215 
Георгиев, Силви 25 
Георгиева, Ваня Борисова 127 128 
Георгиева, К. 213 
Георгиева, Мая 262 
Георгиева, Теодора 152 
Герджиков, А. 188 
Гетов, Илко 271 
Гонкова, Мария Илиева 279 280 
Горанов - Бойчо, Ангел 155 
Горанов, Стефан 35 
Горанова, Ваня 290 
Гочева, Нина 44 
Гранитски, Иван 326 327 
Грекова, Даниела 271 
Григоров, Вл. 43 
Григоров, Мл. 43 
Григоров, Младен 43 
Грозлекова, Лилия Симеонова 17 
Грудева, Жанет 47 
Грудева-Попова, Жанет 261 
Грънчарова, Гена 106 
Гълъбова, Агнес 113 
Гърчев, Р. 291 292 
Гърчев, Радослав Александров 291 292 
Гюзелев, Васил 328 329 330 331 
Данов, Владимир 305 
Даскалов, Христо 228 
Даскалова, Елена Петрова 211 
Делев, Делян 261 
Делев, Делян Пеев 260 
Дерменджиев, Тихомир 138 
Дерменджиев, Тихомир Мишев 139 140 
Деспотова-Толева, Л. 102 
Деспотова-Толева, Любима 102 
Деспотова-Толева, Любима Димитрова 204 
Диков, Дориан 191 192 
Дикова, Цанка 229 
Димитров, Димитър 271 
Димитрова, Донка 102 
Димов, Д. 107 
Димов, Димо 113 
Димов, Петър Кирилов 195 196 
Димова, Радостина 177 
Димчев, Александър 156 
Димчева, Теодора 114 
Добрев, Христо Петров 204 
Дончев, Антон 332 333 334 335 336 337 338 
Драгнев, Величко 113 
Дулева, Веселка 202 297 
Елкова, Хариета Добринова 281 282 
Енев, Свилен 212 
Енева, Красимира Стефанова 129 130 
Желев, Видьо Василев 283 284 
Желязкова-Савова, Мария 259 
Запрянов, Никола 325 339 
Зарябова, Виктория 298 
Заякова, Йоланда 306 307 
Златарева, Албена Т. 266 
Зънзов, Елеан 308 
Иванов, Бисер Красимиров 309 310 
Иванов, Георги 102 
Иванов, Добри 30 
Иванов, Иван 102 
Иванов, Иван Стефанов 204 
Иванов, Ст. 1 2 3 4 5 
Иванова, Здравка 246 
Иванова, Искра 137 
Иванова, Лилия 141 
Иванова, Михаела 298 
Иванова, Невена 102 
Израел, Мишел 298 
Илиев, Янко Тодоров 204 
Илиева, Елена 102 
Йовчев, Димитър 230 
Йонков, Александър Стоянов 204 
Йорданова-Попова, Бистра Димитрова 291 
Йорданова-Попова, Елка Бориславова 292 
Йочева, Любомира 137 
Кавалджиева, Боряна 295 
Кавлаков, Петър 340 
Кавлаков, Петър Г. 155 
Кадим, Маджид Наджи 248 249 
Кадинов, Вл. 107 
Кадиян, В. 213 215 
Казакова, Мария 29 
Каканакова, А. 215 
Калева-Ходжева, Нарцис Нисим 204 
Калевски, Светослав Калчев 180 311 
Кандиларова, С. 215 
Канев, Камен 113 
Караиванова, Маргарита 260 261 
Караиванова, Маргарита Христова 260 
Карайджикова, Лейла 285 
Карастанева, Анна Красимирова 200 201 
Караяшева, Добрина Павлова 231 232 
Каснакова, Петя 286 
Катрова, Лидия 108 
Кеворкян, Ани Кеворк 131 
Кенаров, Пламен 26 
Керековска, Албена 157 
Керемедчиева, Р. 188 
Килова, Кристина 114 
Кинов, Пламен 181 
Киркова, Ангелина 114 
Киров, Любомир 102 
Клинканова, Малина Йорданова 204 
Коларов, Златимир 45 107 
Колева, Ивет 44 
Колева, Николина 109 296 
Колева-Георгиева, Д. 188 
Конарева-Костянева, М. 188 
Константинов, Спиро 260 
Константинов, Спиро Михайлов 260 
Косев, Константин 341 342 
Костова, Мария 90 
Костянев, Стефан 144 158 
Костянева, Сн. 188 
Котетаров, В. 215 
Кузманова, Стефка 35 36 
Куртев, Ангел Димитров 291 
Куртишева, Мариана 202 297 
Кълъчев, Я. 313 
Кънчев, Славчо 250 
Лазарова, Румяна 49 
Лалабонова, Хр. 228 
Лалабонова, Христина 228 
Лалабонова, Христина Костадинова 233 
Ламбова, Веска 113 
Лесинска, Мая 111 
Льочкова, М. 110 
Льочкова, Мариана 110 
Любенова, Даниела 177 
Маджаров, Васил 271 
Маджирова, Надежда Петрова 204 
Малинова, Мария 102 
Малинова, Мария Любенова 204 
Манова, Мария 261 
Мантарков, М. 215 
Манчорова-Велева, Нешка 234 
Маринов, Благой 35 36 
Маринов, В. 188 
Маринов, М. 197 
Маринова, Веселина 35 36 
Марков, Георги 343 344 
Маровска, М. 216 
Масалджиева, Р. 215 
Масалджиева, Р. И. 211 
Масалджиева, Радка Иванова 211 
Матева, Нонка 112 114 
Миланов, И. 174 175 176 
Миланов, Ив. 173 
Милев, Емил 259 
Милева, Жени 35 36 
Милиева, Емилия 275 277 
Милков, Марио 186 
Милушев, Емил Георгиев 287 288 
Митева, Любка 49 
Миткова-Христова, В. 188 
Митрев, И. 215 
Митрева, В. 213 215 
Михайлова, Ванина 110 
Михова, Л. 216 
Младенов, Богдан Йорданов 25 
Младенов, Владислав 251 
Младенов, Димитър 251 
Младенов, Димитър Д. 251 
Момеков, Георги Цветанов 260 
Момчилова, Албена 26 
Монов, Симеон 107 
Мумджиев, Христо Николов 204 
Наков, И. 22 313 
Недев, Пламен 186 
Недкова-Миланова, В. 105 
Ненова, Иванка 47 261 
Несторова, Василена 30 
Нешев, Гео 35 36 
Николов, Николай 45 
Николова, Мария В. 345 
Николова, Пиарета 41 
Николова, Соня 159 
Ничева, Стела Борисова 235 236 
Новаков, Иван 312 
Нончев, П. 215 
Обрешкова, Данка 262 
Овчаров, Вл. 18 19 
Орбецова, Мария 261 
Павлов, Георги Ангелов 23 24 
Панков, Румен 33 
Панчовска, Мария 102 
Панчовска-Мочева, М. 228 
Панчовска-Мочева, Мария 45 228 
Парахулева, Николета 8 
Паскалев, Георги 312 
Паскалева, Ива 44 
Паскалева-Пейчева, Венета 228 
Пачев, Христо Георгиев 204 
Пачева, Илиана Христова 204 
Пеева, Юлия Богданова 115 116 
Пейкова, Лили 262 
Пейчев, Живко 114 
Пейчев, Людмил 261 
Пенкова, Надя Иванова 20 21 
Петкова, Валентина 271 
Петкова, Румена 33 
Петров, Петко Георгиев 239 
Петрова, Г. 271 
Петрова, Галина 117 
Петрова, Генка 271 
Петрова, Стефка 202 297 
Петрова, Стефка Пенева 163 
Пехливанов, Благовест Костадинов 204 
Пешев, Живко Владимиров 193 194 
Пиличева, Бисера Асенова 267 268 
Поп-Jорданова, Нада 214 
Попиванова, Н. 126 
Попов, С. 215 
Пъпанов, Стоян Илиев 269 270 
Радев, Р. 197 
Радева, Мария 242 
Радкова, Диана 118 
Радонова, Ивана 165 
Райкова, Екатерина 110 
Рангелова, Лалка 202 297 
Рашков, Рашо 45 
Рунев, Н. 43 
Русев, Веселин 141 
Русева, Аделаида 50 
Сабахов, Атанас Иванов 25 
Савов, Орлин 251 
Сарафян, Виктория 29 162 
Семерджиева, Мария 110 
Семерджиева, Мария Анастасова 211 
Сивкова, Н. 188 
Сивкова, Нели 188 
Сивкова, Нели Петкова 204 
Сираков, Владимир 102 
Сираков, Владимир Николаев 55 
Сираков, Владимир Николов 54 
Сираков, Николай Владимиров 55 
Сираков, Станимир Стефанов 314 
Славов, Светослав 237 238 
Слънчева, Боряна Петрова 25 
Солаков, П. 107 
Солаков, Панайот 35 36 
Спасов, П. 22 
Спасова, Мария Иванова 204 
Средкова, Мария 132 142 
Ставрев, Владимир Павлов 182 
Станчев, В. 216 
Стефанов, Таньо Пенев 315 316 
Стефанова, Мона 271 
Стоев, Венцислав 242 
Стоева, Велина Стоянова 131 
Стоева, Магдалена 102 
Стоева, Радка Емилова 204 
Стоилова, Йорданка 131 
Стоилова, Йорданка Димитрова 131 
Стоименова, Бистра Димитрова 292 
Стойчева, Мариана Въртигова 204 
Стоянов, Д. 213 215 
Стоянова, Ангелина Асенова 204 
Стоянова, Н. 188 
Стоянова, Румяна Генчева 119 
Табаков, С. 164 276 
Табакова, В. 164 276 
Такева, Цв. 19 
Тарълов, Здравко Здравков 198 199 
Темелков, Атанас Георгиев 25 
Тенев, Е. 22 313 
Теодосиева-Кръшкова, А. 188 
Терзиева, Сеня 165 
Титянова, Екатерина 104 168 172 177 
Тодоров, Бойко Емилов 317 318 
Тодоров, Венцеслав 277 
Тодоров, Георги 217 
Тодоров, Рангел Георгиев 240 241 
Томов, Георги 242 
Томов, Славчо Томов 9 
Тончева, А. 107 
Топалова, Веска 298 
Трайкова, Николета 237 238 
Трендафилова, Елина 44 
Тренова, Анастасия 261 
Търновска, Миглена 110 
Феодорова, Яна Николаева 31 32 
Филипов, Иван 243 244 
Филчев, Андон 245 
Фиркова, Елена 246 
Хаджиева, Божидарка 262 263 
Хаджиева, С. 215 
Харитонов, Димитър Георгиев 183 319 
Христов, К. 197 
Христов, Хр. 346 347 
Христов, Христо 348 349 350 
Христова, Дияна 30 
Христова, М. 197 
Христова, Петкана Ангелова 166 
Цанев, Димитър 30 
Цанкова, Вирджиния Йорданова 260 
Царянски, Георги Стефанов 25 
Цветков, Митко 251 
Ценова, М. 188 
Цоцорков, Лъчезар 152 
Чакъров, Джевдет 320 321 
Чакъров, Стоян 33 
Чалдъков, Георги Н. 34 
Червенков, Любомир Георгиев 55 
Чернев, Георги 10 48 
Чифлигаров, Алберт Георгиев 184 185 
Чифлигаров, Костадин Георгиев 27 28 
Чокоева, Анастасия 10 48 
Шинков, Александър 35 36 
Шишманова-Досева, Михаела Стилианова 264 265 
Шмилев, Т. 204 
Шмилев, Тоньо 102 203 
Шмилев, Тоньо Илиев 204 
Юруков, Христо Николов 163 
Юстиниянова, Бисера 300 
Янев, Красимир 251 
Янева, Галина 30 
Янева, М. 216 
Янева, Петя 89 
Янков, Иван Венцеславов 204 205 206 
Янков, Светозар 237 238