НОВИ КНИГИ

Акушерство. Гинекология

 
36026-АГ 

Боровкова, Л. В. и др.

   Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : Учебное пособие / Л. В. Боровкова, Н. А. Егорова, О. И. Гусева . - Нижний Новгород : НГМА, 2008 . - 144 с.

   

   ISBN 978-5-7032-0701-7 

Сист. No: 10331

Анатомия. Хистология. Цитология. Ембриология

Анестезиология. Реанимация. Интензивна терапия

Биология. Паразитология. Медицинска генетика

Вътрешни болести

Кардиология

 
36025-Болести на ССС 

Компендиум на адаптираните ръководства на Европейското дружество по кардиология  . - София, 2008 . - 340 с.

   

Сист. No: 10323

 
36019, 36019-Вътрешни болести 

Мишева, Емилия

   От симптома до диагнозата : Сборник тестове по кардиология за медици / Емилия Мишева . - Пловдив : Интелексперт - 94, 2009 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-8835-14-5 

Сист. No: 10314

 
36024, 36024-Болести на ССС 

Спешна кардиология  / Мл. Григоров, Вл. Григоров, Й. Узунангелов, В. Томова, Ф. Фуладванд и др ; Ред. Младен Григоров . - София : Български кардиологичен институт, 2010 . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-92473-3-6 

Сист. No: 10322

Пулмология. Фтизиатрия

 
36040 
 WHO 

   Treatment of tuberculosis guidelines . - 4th ed. . - Geneva : WHO, 2010 . - 147 p.

   

   ISBN 978-92-4-154783-3 

Сист. No: 10352

Ревматология

 
A 2878

Осми национален конгрес по ревматология, София, 6-8 ноември 2009 г.  : Обзори, оригинални статии, казуистика . - София : ЦМБ, 2009 . - 66 с. . -  (Ревматология, 3)

   

Сист. No: 10357

Хематология

 
II 14236 
 WHO 

   Screening donated blood for transfusion-transmissible infections : Recommendations . - Geneva : WHO, 2010 . - 67 p.

   

   ISBN 978-92-4-154788-8 

Сист. No: 10353

 
II 14237 
 ВОЗ 

   Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови : Безопасная кровь и продукты крови . - Женева : ВОЗ, 2009 . - 115 с.

   

   ISBN 978-92-4-454673-4 

Сист. No: 10354

Гериатрия

Дерматология. Венерология

 
Д 328 

Гюрова, Магдалина Стоянова

   Възможности на интралезионалното лечение с блеомицин при базоцелуларен карцином - клинични и експериментални проучвания : Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Магдалина Стоянова Гюрова . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 164 с.

   

Сист. No: 10320

Диагностика

Доказателствена медицина

Езикознание

Здравеопазване. Социална медицина. МБС

 
A 3278

HIV/AIDS and other sexually transmitted infections (STD) in men who have sex with men (MSM)  . - Stockholm, 2009 . - 111с. . -  (Eurosurveillance, sp. ed.)

   

Сист. No: 10350

 
II 14235 

Systems thinking for health systems strengthening  /  Ed. Don de Savigny, Taghreed Adam . - Geneva : WHO, 2009 . - 105 p.

   

   ISBN 978-92-4-156389-5 

Сист. No: 10351

 
A 3278

The influenza H1N1 2009 pandemic experiences from the southern hemisphere  . - Stockholm, 2009 . - 59 с. . -  (Eurosurveillance, sp.ed. oct.)

   

Сист. No: 10347

 
A 3278

Tracking the influenza H1N1 2009 pandemic  . - Stockholm, 2009 . - 255 с. . -  (Eurosurveillance, sp.ed. may-okt.)

   

Сист. No: 10346

 
II 14233 
 WHO 

   Strengthening care for the injured : Success stories and lessons learned from around the world . - Geneva : WHO, 2010 . - 62 p.

   

   ISBN 978-92-4-156396-3 

Сист. No: 10348

 
II 14234 
 WHO 

   TB impact measurement policy and recommendations for how to assess the epidemiological burden of TB and the impact of TB control . - Geneva : WHO, 2009 . - 58 p. . -  (Stop TB policy paper, 2)

   

   ISBN 978-92-4-159882-8 

Сист. No: 10349

 
36023, 36023-Социална медицина 

Димитрова, Донка

   Достъпът до медицинска помощ - подходи и модели за измерване и оценка / Донка Димитрова . - Пловдив : Без св. за изд., 2010 . - 130 с.

   

   ISBN 978-954-516-878-9 

Сист. No: 10321

 
36011, 36011-Социална медицина 

Иванов, Георги и др.

   Въведение в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов, Донка Димитрова . - Пловдив : ИК "Жанет 45", 2010 . - 212 с.

   

   ISBN 978-954-491-606-0 

Сист. No: 10307

Имунология. Алергология

Инфекциозни болести. Епидемиология. Паразитология

 
A 3278

HIV/AIDS and other sexually transmitted infections (STD) in men who have sex with men (MSM)  . - Stockholm, 2009 . - 111с. . -  (Eurosurveillance, sp. ed.)

   

Сист. No: 10350

 
A 3278

The influenza H1N1 2009 pandemic experiences from the southern hemisphere  . - Stockholm, 2009 . - 59 с. . -  (Eurosurveillance, sp.ed. oct.)

   

Сист. No: 10347

 
A 3278

Tracking the influenza H1N1 2009 pandemic  . - Stockholm, 2009 . - 255 с. . -  (Eurosurveillance, sp.ed. may-okt.)

   

Сист. No: 10346

 
36012, 36012-Инфекциозни болести 

Генев, Г. и др.

   Свински грип - A-H1N1/09 / Г. Генев, Й. Стоилова, Ж. Христов . - Пловдив : ИК "ВАП", 2010 . - 80 с.

   

   ISBN 978-954-8326-06-3 

Сист. No: 10308

 
36017, 36017-Инфекциозни болести 

Инфекциозни болести  : Учебник за студенти / Марина Ненова, Радка Комитова, Мариана Мурджева, Иван Боев, Хюсник Бояджиян и др ; Ред. Хюсник Бояджиян . - София : Медицина и физкултура, 2009 . - 232 с.

   

   ISBN 978-954-420-275-0 

Сист. No: 10312

 
36020, 36020-Инфекциозни болести 

Хронични заразни заболявания  / Ивелин Ангелов Ангелов, Иван Георгиев Балтаджиев, Олиана Борисова Бойкинова, Недялка Иванова Попиванова, Йорданка Димитрова Стоилова, Желязко Иванов Христов и др ; Ред. П. Георгиев . - София : Медицина и физкултура, 2010 . - 302 с.

   

   ISBN 978-954-420-278-1 

Сист. No: 10315

Микробиология

Наука. Образование

 
36015 

Икономическата активност в България и нейните социални измерения през първото десетилетие на новия век "От икономическо оживление към икономическа криза"  : Обзорно-аналитичен доклад - 2009 / Желязко Христов, Стефан Стефанов, Ганчо Ганчев, Чавдар Николов, Мария Сотирова и др . - София : КНСБ, 2009 . - 216 с.

   

   ISBN 978-954-629-022-9 

Сист. No: 10310

Неврология

 
36022 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия : Автореферат / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 58 с.

   

Сист. No: 10318

 
Д 327 

Витева, Екатерина Иванова

   Клинична, медико-психо-социална характеристика и качество на живот на пациенти с фармакорезистентна епилепсия : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Екатерина Иванова Витева . - Пловдив : МУ - Пловдив, 2010 . - 303 с.

   

Сист. No: 10319

 
A 255

Инсульт  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2010 . - 68 с. . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, вып.2, т.110, 4)

   
   http://www.mediasphera.ru 

Сист. No: 10356

 
36018, 36018-Неврология 

Каротидната ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза  / Людмила Владимирова-Китова, Васил Анастасов, Юлия Петрова, Иво Петров, Димка Христова и др . - Пловдив : ЕТ "ВАП", 2009 . - 152 с.

   

   ISBN 978-954-8326-04-9 

Сист. No: 10313

 
A 255

Эпилепсия  /  Ред. Е. И. Гусев . - Москва : Медиа Сфера, 2010 . - 92 с. . -  (Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, вып.2, т.110, 3)

   
   http://www.mediasphera.ru 

Сист. No: 10355

Обща медицина

Онкология

Ортопедия. Травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патология

Педиатрия

Професионални болести

Психиатрия. Медицинска психология

 
36042 

Бардов, Иван

   Експериментална психология : Ч.1- / Иван Бардов . - София : УИ "Св. Климент Охридски"

   

   ISBN 978-954-07-2737-0 

   Ч. 2 . - 2008 . - 292 с.

   

Сист. No: 10360

Радиология

Стоматология

Съдебна медицина

Токсикология

Урология

Фармакология

Фармация

 
36041 

Димитрова, Златка и др.

   Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев . - 2 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 420 с.

   

   ISBN 978-954-07-2868-1 

Сист. No: 10358

Физика. Биофизика

Физикална терапия. Рехабилитация

Физиология

Хигиена. Екомедицина

 
36014 

Hristov, Jeliazko Ivanov

   The stress for workers and employees in the real sector of the economy in Bulgaria / Jeliazko Ivanov Hristov . - Sodertalje : Kamea Design, 2009 . - 136 p.

   

   ISBN 978-954-629-021-2 

Сист. No: 10257

 
36021, 36021-Хигиена 

Практическо ръководство по хигиена на заведенията за здравно обслужване  / Атанаска Иванова Александрова, Виктория Константинова Атанасова, Райна Васкова Василева-Желязкова, Пенка Димитрова Гацева, Таня Христова Търновска и др ; Ред. Таня Търновска . - Пловдив : МИ "Райков", 2010 . - 78 с.

   

   ISBN 978-954-9666-51-9 

Сист. No: 10317

Химия. Биохимия

 
II 14238 

Панайотов, Иван

   Увод в биофизикохимията / Иван Панайотов . - 4 изд. . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2007 . - 428 с.

   

   ISBN 978-954-07-2338-9 

Сист. No: 10359

Хирургия

 
36029-ЛЧХ 

Алимова, З. А.

   Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области : Учебно-методическое пособие для врачей лечебного профиля / З. А. Алимова . - Нижний Новгород : НГМА, 2008 . - 52 с.

   

   ISBN 978-5-7032-0027-7 

Сист. No: 10334

 
II 14232-ЛЧХ 

Васков, Илиjа

   Аномалии во максилофациjалната региjа / Илиjа Васков . - Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2007 . - 408 с.

   

   ISBN 978-9989-101-78-6 

Сист. No: 10213

 
36016 

Остър панкреатит  : Сборник доклади /  Ред. Д. Дамянов . - София : СУБ - МЕДАРТ, 2010 . - 172 с.

   

   ISBN 978-954-397-017-9 

Сист. No: 10311

 
II 14159-ССХ, II 14159-Хирургия 

Ръководство по хирургия с атлас  : В 23 т. /  Ред. Дамян Дамянов . - София : АИ "М. Дринов", 2008-

   

   Т. 5. Сърдечна хирургия / Генчо Начев, Боян Баев, Димитър Петков, Румен Илиев, Димитър Николов, и др. ; Ред.  Генчо Начев . - 2009 . - 400 с.

   

   ISBN 954-322-242-1 (т. 5)

Сист. No: 10316

Художествена литература

 
36013 

Костянев, Стефан

   Патоафоризми / Стефан Костянев . - 3 доп. изд. . - Пловдив : Летера, 2010 . - 276 с.

   

   ISBN 978-954-516-667-9 

Сист. No: 10309


 Индекс по АВТОРИ

Adam,Taghreed 11 
Hristov, Jeliazko Ivanov 32 
Savigny, Don de 11 
Александрова, Атанаска Иванова 33 
Алимова, З. А. 35 
Анастасов, Васил 28 
Ангелов, Ивелин Ангелов 23 
Атанасова, Виктория Константинова 33 
Баев, Боян 38 
Балтаджиев, Иван Георгиев 23 
Бардов, Иван 30 
Боев, Иван 22 
Бойкинова, Олиана Борисова 23 
Боровкова, Л. В. 1 
Бояджиян, Хюсник 22 
Василева-Желязкова,Райна Васкова 33 
Васков, Илиjа 36 
Витева, Екатерина Иванова 25 26 
Владимирова-Китова, Людмила 28 
Ганчев, Ганчо 24 
Гацева, Пенка Димитрова 33 
Генев, Г. 21 
Георгиев, П. 23 
Георгиев, Станислав 31 
Григоров, Вл. 4 
Григоров, Мл. 4 
Григоров, Младен 4 
Гусев, Е. И. 27 29 
Гусева, О. И. 1 
Гюрова, Магдалина Стоянова 9 
Дамянов, Д. 37 
Дамянов, Дамян 38 
Димитрова, Донка 16 17 
Димитрова, Златка 31 
Егорова, Н. А. 1 
Иванов, Георги 17 
Илиев, Румен 38 
Комитова, Радка 22 
Костянев, Стефан 39 
Мишева, Емилия 3 
Мурджева, Мариана 22 
Начев, Генчо 38 
Ненова, Марина 22 
Николов, Димитър 38 
Николов, Чавдар 24 
Панайотов, Иван 34 
Петков, Димитър 38 
Петкова, Валентина 31 
Петров, Иво 28 
Петрова, Юлия 28 
Попиванова, Недялка Иванова 23 
Сотирова, Мария 24 
Стефанов, Стефан 24 
Стоилова, Й. 21 
Стоилова, Йорданка Димитрова 23 
Томова, В. 4 
Търновска, Таня 33 
Търновска, Таня Христова 33 
Узунангелов, Й. 4 
Фуладванд, Ф. 4 
Христов, Ж. 21 
Христов, Желязко 24 
Христов, Желязко Иванов 23 
Христова, Димка 28